pondelok 13. apríla 2020

1-5. Svedectvo Jána Krstiteľa o sebe. Dôvod popretia jeho Eliášovho ducha. Pokorné vyznanie Mesiášovho predchodcu. Márnomyseľná falošná idea templárov o Kristovom príchode. Opätovné jasné svedectvo Jána Krstiteľa o Pánovi.

(JÁN 1, 19-30)
19. A toto je svedectvo Jánovo, keď k nemu Židia vyslali kňazov a levitov z Jeruzalema, aby sa ho spýtali: „Kto si?“
1) Tento verš znázorňuje čisto vonkajšiu skutočnosť a nemá teda žiaden vnútorný zmysel; z tohto vyslania možno ľahko vyrozumieť len to, že výsostný pocit Židov v tej dobe začal už tušiť, že sa k pozemšťanom začína približovať Prasvetlo alebo Praživot Boha a že už musí byť na Zemi a domnievali sa, že tento Praživot všetkého života sa nachádza v Jánovi a že azda on je tým zasľúbeným Mesiášom.
2) Preto teda vyslali k nemu zvedov, prinútení viac vyššie zmieneným tušením než Jánovým kazateľským volaním, aby sa ho spýtali, kto je, či Kristus, či Eliáš, alebo či nejaký iný prorok.
20. A vyznal a nezaprel hovoriac: „Ja nie som Kristus, zasľúbený Mesiáš.“
21. Oni sa ho však pýtali ďalej: „Čo si teda? Si Eliáš?“ – A on povedal: „Nie som!“ – A pýtali sa ďalej: „Si prorok?“ – On odpovedal: „Nie!“
3) Dôvod však, prečo sa Jána tiež pýtali, či je buď Eliáš alebo iný nový prorok, spočíval v tom, že v ich prorockých spisoch sa hovorilo, že pred zasľúbeným Mesiášom príde Eliáš a pripraví celý Izrael na veľký Mesiášov príchod! – Teda v takom čase mali povstať ešte aj iní proroci, ktorí rovnako ako hlásatelia predídu Mesiáša. Toto teda vedeli oní Písma znalí vyslanci z Jeruzalema a preto sa Jána takto opytovali; Ján však vyznal, že on tým všetkým nie je.
22. A povedali mu ďalej: „Čo si teda, nech prinesieme odpoveď tým, ktorí nás vyslali!? – Čo teda hovoríš ty sám o sebe?“
4) A tak sa ho teda museli pýtať ďalej, kto vlastne je.
23. Ján potom povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti a pripravujem cestu Pánovi, ako to predpovedal prorok Izaiáš.“
5) Až potom Ján vyznal, že je len volajúcim na púšti a pripravuje – podľa predpovede Izaiáša – cestu Pánovi!
6) Tu sa možno celkom oprávnene pýtať, prečo to robí Ján na púšti, o ktorej možno predsa predpokladať, že tam bude bývať iste veľmi málo ľudí; že by teda bolo azda prospešnejšie robiť takéhoto predchodcu na miestach, ktoré sú viac obývané ľuďmi. Čo môže osožiť hocijako silné volanie na mŕtvej púšti, kde zvuk volania doznie oveľa skôr, ako sa dostane k nejakému uchu? A ak sa aj náhodou dostane k nejakému ľudskému uchu, potom to predsa zďaleka nestačí pri veci, ktorá je predsa pre všetkých ľudí tá najdôležitejšia!
7) Na túto uvedenú otázku buď povedané to, že výrazom „púšť“ nie je tu ani tak mienená malá púšť pri Betabare, rozkladajúca sa na druhej strane Jordánu, ale oveľa viac duchovná púšť v srdciach ľudí. Púšť pri Betabare, kde Ján skutočne žil, kázal a krstil, bola teda zvolená len preto, aby bola človeku obrazom, ako by to vyzeralo v jeho srdci, totiž práve tak pusté, prázdne, bez ušľachtilých plodov, plné tŕnia a bodľačia, všelijakej buriny a plné hadov a inej škaredej hávede; a na takejto púšti u ľudí vystupuje Ján ako prebudené svedomie, ktoré on v čisto duchovnom smere aj predstavuje a káže pokánie na odpustenie hriechov a takto pripravuje Pánovi cestu ku srdciam úplne spustnutých ľudí.
8) Zostáva tu len ešte otázka, prečo sa Ján nepriznal ako Eliáš alebo ako prorok, keďže podľa Môjho najvlastnejšieho svedectva bol takisto tým ako aj oným, lebo Ja Sám som to predsa otvorene povedal pri jednej vhodnej príležitosti apoštolom ako aj ostatným poslucháčom Môjho učenia: Ján bol Eliáš, ktorý mal prísť predo Mnou, ak to chcete prijať.
9) Dôvod takéhoto popretia spočíva v tom, že Ján tu pomenúva seba len podľa nového činného určenia a nie podľa starého, ako bolo dané jeho duchu v Eliášovi za jeho pozemskej doby. Eliáš musel potrestať a zničiť Molocha; Ján však musel vyzývať k pravému pokániu, udeľovať odpustenie hriechov krstom vodou a takto Mi pripravovať cestu. A podľa tejto činnosti vydával sa teda len za to, čím teraz bol v skutočnosti.
24. A tí, ktorí boli poslaní, boli z farizejov.
25. A pýtali sa ho ešte ďalej a povedali mu: „Prečo teda krstíš, ak nie si Kristus, ani Eliáš, ani prorok?“
10) Keďže však navyše krstil, čo inak bolo dovolené len kňazom a preukázateľne k tomu povolaným prorokom, pýtali sa ho kňazi a leviti, vyslaní žiarlivými farizejmi, prečo teda krstí ľudí, keď nie je tým, ani oným.
26. Ján im však odpovedal a riekol: „Ja krstím len vodou; On (Kristus, na ktorého sa pýtate) stojí uprostred vás; ale vy Ho nepoznávate.“
11) Ján však hovorí: „Ja krstím len vodou, to jest ja len umývam a som umývačom znečistených sŕdc k dôstojnému prijatiu Jedného, Ktorý akosi už dlho mešká vo vašom strede, Ktorého však pre svoju slepotu nepoznávate!“
12) Týmito hľadačmi sú tu znázornení aj všetci tí, ktorí hľadajú Mňa, Pána niekde vonku, prechádzajú cez krajiny a moria a pýtajú sa tu všetkých mudrcov: „Kde je Kristus, kedy a kde príde?“ – Toho pravého, Ktorý Si postavil príbytok uprostred ich sŕdc a Ktorého možno nájsť len tam, (ó – tí pomýlení hľadači!) toho nehľadajú, aspoň nie tam, kde jedine sa má hľadať a nájsť!
27. „To je Ten, Ktorý príde po mne, Ktorý bol predo mnou, Ktorému nie som hoden rozviazať remienky na topánkach.“
28. Toto sa stalo v Betabare, na druhej strane Jordánu, kde Ján krstil.
13) Aké to najpokornejšie svedectvo vydáva Ján pred kňazmi a levitmi, keďže dobre vie, Kto vstúpil na Zem v Kristovi; ale čo na tom záleží vysoko svetaznalému kňazstvu! To najpravdivejšie Jánovo proroctvo nimi nepohlo; veď oni nechceli Mesiáša pokorného, chudobného a prostého, ale takého, pred ktorým by všetko ihneď strnulo strachom a hrôzou!
14) Mesiáš by mal hneď pri Svojom prvom objavení – prirodzene že nikde inde ako v Jeruzaleme – zostúpiť priamo viditeľne z neba, nad jas Slnka ohnivo žiariaci, sprevádzaný myriadami anjelov a ubytovať Sa len v chráme, odstrániť a zničiť všetkých vtedajších potentátov a potom by mal urobiť Židov ihneď tiež celkom nesmrteľnými, zohnať im všetky peniaze na zemi, zvrhnúť aspoň niekoľko stoviek domnelo zbytočných hôr s veľkým rachotom do mora a pritom však tiež ihneď popraviť chudobnú špinavú spodinu! Potom by v Neho verili a povedali by: „Pane, Ty si hrozne silný a mocný, všetko sa musí pred Tebou hlboko skláňať a do prachu sa vrhať a veľkňaz nie je hodný rozviazať Ti remienky na obuvi.“
15) Lenže Kristus prišiel na Zem úplne chudobný, malý a zdanlivo slabý, pred očami veľkých nedal o Sebe vedieť takmer celých 30 rokov (okrem doby Svojho dvanásteho roku; vyd.), ale vykonával ťažké práce, bol tesárom s Jozefom a potom ešte tiež obcoval s obyčajným proletariátom; ako by mohol byť v očiach pyšných a velemúdrych Židov oným tak dlho očakávaným Mesiášom? „Preč s takým rúhačom, s takým mágom, ktorý vykonáva svoje činy len s pomocou najvyššieho diabla! Taký najobyčajnejší, nad dubové drevo hrubý a surový tesársky tovariš, ktorý sa kdesi naučil čarovať za pomoci satana, chodí bosý a je priateľom tej najsprostejšej ľudskej spodiny, potĺka sa s ňou, ujíma sa neviestok a je a pije verejne s príliš známymi hriešnikmi a týmto svojim chovaním sa zrejme protiví zákonu, ten že má byť Kristus, zasľúbený Mesiáš?! – Nie, nechovajme nikdy v sebe takú rúhavú myšlienku!“
16) Takýto bol úsudok vysokopostavených a múdrych Židov o Mne počas Mojej telesnej úplnej prítomnosti na Zemi; a navlas rovnaký úsudok trvá o Mne dodnes u miliónov tých, ktorí nechcú vôbec počuť o jemnocitnom, blahosklonnom a Svoje Slovo dodržujúcom Bohu!
17) Ich Boh musí za prvé bývať veľmi vysoko nad všetkými hviezdami a pre samú nekonečnú vznešenosť takmer ani neexistovať; menšie veci ako Slnko nesmie vôbec stvoriť, ak chce byť dôstojným Bohom! Za druhé Sa nesmie opovážiť mať akúkoľvek podobu a najmenej už ľudskú, lebo musí byť nejakým čírim nepochopiteľným prízrakom!
18) Za tretie, ak by mal byť Kristus Bohom, musel by Sa oznámiť cez vnútorné živé slovo len odborníkom, len určitým spoločnostiam, koncilom, mimoriadnym pietistom (pobôžnostkárom), zelótom (horlivcom) obklopeným s takzvanou svätožiarou a dokonalým bohatierom cnosti; a takto obdarenému musel by potom ihneď udeliť aj moc premiestňovať hory; inak na božskom oznámení a zjavení Kristovom nie je zhola nič!
19) Laikovi, alebo dokonca azda hriešnikovi nesmie sa Pán Ježiš nikdy oznámiť; lebo v takom prípade je potom to zjavenie už podozrivé a nebude vôbec prijaté rovnako, ako som nebol prijatý vysoko postavenými Židmi Ja Sám, pretože som vystupoval pred ich pyšnými a slávychtivými očami príliš málo božsky vznešene; ale – to nevadí! Len svedectvo Jánovo je platné!
20) Svet zostáva stále rovnaký a je stále púšťou pri Betabare, kde Ján vydával svedectvo. – Ale i Ja zostávam stále rovnaký a objavujem Sa u ľudí k potlačeniu ich pýchy a k oživeniu pravej pokory a lásky vždy tak, ako som Sa objavil Židom. Blaženosť všetkým, ktorí Ma spoznajú a prijmú tak, ako Ma spoznal a prijal Ján podľa svojho svedectva, ktoré o Mne vydal pred očami a ušami pyšných kňazov a levitov z Jeruzalema k ich veľkej zlosti!
29. Druhého dňa vidí Ján prichádzať k sebe Ježiša a hovorí: „Hľa, To je Baránok Boží, Ktorý sníma hriechy sveta!“
21) Druhý deň potom, keď sa títo zvedovia zdržovali ešte v Betabare vypytujúc sa tam, čo všetko tento Ján robí a v čom hlavne spočíva jeho kázanie, svedčí im ešte raz o Mne a to práve pri známej príležitosti, keď prichádzam z púšte k nemu a žiadam ho, aby Ma pokrstil vodou z rieky.
22) Už ako sa k nemu približujem, upozorňuje Ján na Mňa vodcu týchto zvedov, ktorý v noci pozorne uvažoval o tom, čo počul deň predtým od Jána a hovorí: „Hľa, Ten, Ktorý tamto prichádza, je Baránok Boží, Ktorý prevzal všetku slabosť ľudí na Svoje bedrá, aby ľudia, ktorí Ho prijmú, vzali nový Život z Neho a z tohto nového Života mali v sebe moc nazývať sa Božími deťmi; lebo Jehova neprichádza v búrke, ani v ohni, ale len v najjemnejšom vánku.“
30. Toto je Ten, o Ktorom som (včera) povedal: Za mnou prichádza Muž, Ktorý bol predo mnou, lebo bol skôr než ja.
23) Ján tu opakuje ešte raz to, čo už deň predtým vypovedal o Mne zvedom a svedčí na jednej strane o Mne, že prichádzam k ľuďom podobne ako zrkadlo pravej a potrebnej pokory človeka a v takej pokore dosvedčujem, že prichádzam ľuďom na pomoc v ich slabosti, nie však v ich domnelej sile, ktorú pravdaže nikdy nemajú; na druhej strane Ján tiež svedčí, že takto ním pomenovaný Baránok Boží je predsa len Ten, Ktorý bol pred všetkým bytím; lebo výraz „On bol skôr než ja“ hovorí toľko ako: Ján – spoznávajúc na okamih v sebe svojho vysokého ducha, dáva zvedom takto vedieť, že hoci aj v ňom prebýva ten istý Praduch jedného a toho istého druhu a podstaty, predsa len bol do slobodného a úplne samostatného života vystavený z Prazákladného Ducha, ktorý prebýva jedine v tomto Baránkovi, teda nie z vlastnej moci, ale z jedinečnej moci tohto Prazákladného Ducha; s takýmto vystavením, pretože je to skutočné dielo Prazákladného Ducha, začína sa potom aj prvé obdobie, pred ktorým v celej nekonečnosti nebolo nič, než jedine Prazákladný Duch Jehova a to celkom taký a Ten istý, ako je teraz v tomto Božom Baránkovi viditeľne pred nami a praje Si byť ním (Jánom) pokrstený.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ovce budú rozohnané

Ovce budú rozohnané - 23. 6. 2019 Minulú noc mi Pán ukázal vodcov mnohých cirkví, spolčených pre svoj vlastný blahobyt a udržanie sa. Poto...