sobota 31. októbra 2020

Jedna Cesta

Jedna Cesta – 31. októbra 2020

Ste buď na Jednej Ceste alebo na inej ceste. Jestvuje Jedna Cesta, ktorá vedie k Večnému Životu a iná cesta vedúca k večnému zatrateniu. Voľba je vaša vlastná. Vy všetci máte slobodnú vôľu a musíte byť Rozumní a Nie pochabí, pretože koniec to vypovie a vtedy bude na to navždy príliš neskoro, pre tých, ktorí skončia v nesprávnej konečnej destinácii. Ste buď na Správnej Ceste alebo na nesprávnej ceste. Musíte sa uistiť sami a Nenamýšľať si, pretože v ten Deň bude na to príliš neskoro.

Jestvuje cesta, ktorá sa zdá byť správnou mnohým, ale jej koniec vedie k večnému zatrateniu. Je smutné, že mnohí si vyberajú tú nesprávnu cestu, ľahkú širokú cestu a ak neučinia pokánie a neodvrátia sa od všetkých svojich skazených ciest, zahynú. Tam nebude Žiadna Milosť bez pravého ľútostiplného pokánia. Teraz je Čas Milosti a nikto nevie, koľko času ešte majú, lebo každý deň mnohí zomierajú, niektorí náhle a neočakávane. Mnohí si vyberajú tú cestu, ktorá Nie je Moja Cesta a zistia to príliš neskoro, že boli na nesprávnej ceste k večnému zatrateniu.

Nebuďte jedným z nich. Nenechávajte sa nikým zlákať vás preč od Tej Jednej Cesty, ktorá vedie k Večnému Životu, so lžami a s prázdnymi sľubmi. Moja Cesta je Tá Cesta k matiu Nádeje na Večný Život. Ja Som Tá jediná Cesta, Pravda a Život. Preto musíte byť Uzmierení a v Pokoji so Mnou, s Tým o ktorom to všetko je. Naslúchajte Mi, Poslúchajte Ma a Nasledujte Ma, jedine Moju Cestu, každý krok Cesty a to až do úplného konca a Nebudete sklamaní.

Uistite sa teraz, že ste na Správnej Ceste, na Tej Jednej Ceste, ktorá vedie k Večnému Životu a Nenamýšľajte si. Ten Deň Príde a bude to buď Nebo alebo peklo. Teraz je čas uistiť sa. Čas hry sa skončil. Buďte seriózni inak si budete niesť následky v ten Deň a budete za to musieť viniť len samých seba. Ja vás Milujem a Záleží Mi na vás. Nenachádzam Žiadne Potešenie v smrti hriešnika, kvôli tomu Volám hriešnikov k pokániu, aby sa odvrátili od tej cesty, ktorá vedie k smrti. Buďte Rozumní a Hľadajte Tú Jednu Cestu k Životu. Tí, ktorí Ma usilovne Hľadajú, Ma Nájdu.

https://www.youtube.com/watch?v=O8bqIZkQpsQ

piatok 30. októbra 2020

Koniec dní a beštia, muž podobný Hitlerovi

Koniec dní a beštia, muž podobný Hitlerovi - 27. 10. 2020

Zjavenie 13:4 A klaňali sa drakovi, ktorý dal šelme takú moc, a klaňali sa i šelme a hovorili: Kto je podobný šelme, a kto môže bojovať s ňou?! 5 A boli jej dané ústa, ktoré hovorili veľké veci a rúhania, a bola jej daná moc, aby trvala štyridsaťdva mesiacov. 6 A otvorila svoje ústa rúhať sa proti Bohu, rúhať sa jeho menu a jeho stanu i tým, ktorí stanujú v nebi. 7 A dalo sa jej, aby bojovala so svätými a premohla ich. A dala sa jej moc nad každým pokolením a nad každým ľudom i jazykom i národom. 8 A budú sa jej klaňať všetci, ktorí bývajú na zemi, ktorých mená nie sú napísané v knihe života Baránka, zabitého od založenia sveta.

Prepis Slova: Moje deti, Ten ktorý zamedzuje bude vzatý preč z cesty, aby sa odhalil muž bezzákonnosti. Muž podobný Hitlerovi, klamár. Muž s divokým výzorom tváre, pyšný a chvastavý. Je obdivovaný mnohými. Pozmení časy a bude sa rúhať môjmu menu, Ja Som. Bude viesť vojnu proti svätým. Teraz je určený čas. Koniec dní. Pripravujte sa na to, čo uvidíte. Ak ma poznáte, tak poznáte moje cesty a modlievate sa, aby ste boli započítaní za hodných uniknúť hnevu, čo príde. Zmätok bude videný celosvetovo. Mnohí budú zvedení(oklamaní), mnohí sa poklonia a budú uctievať šelmu. Strom je poznať podľa jeho ovocia.* Nebuďte zvedení. Veľká hrôza prichádza k národom a ľuďom. Šelma bude mať svoj čas. Nebuďte zvedení.

*Toto je dôležité. Premýšľajte o tom a modlite sa ohľadom toho.... - sestra Barbora.

https://www.youtube.com/watch?v=PEODOpHQgZo

Väčšie ohavnosti

Väčšie Ohavnosti – 30. októbra 2020 - Ježišove slová  k nám

Ste v čase väčších ohavností. Budete vidieť a počuť stále viac a viac o väčších ohavnostiach, pretože dni sú zlé. Mnohí si vyberajú milovať tmu viac ako Svetlo a kvôli tomuto ich skutky sú zlé a Nie Dobré. Nenechajte nikoho zvábiť vás preč Odo Mňa v tomto čase. Vyvarujte sa väčších ohavností v týchto dňoch. Beda tým, ktorí nazývajú zlé dobrým a Dobré zlým a ktorí kladú temnotu za svetlo a Svetlo za temnotu. Sú to zlí muži a ženy, predstierajúci byť tými, kto Nie sú. Ja Poznám každé srdce, všetky pohnútky a myšlienky. Nič nie je skryté Predo Mnou. Odhaľujem a Osvetľujem aj tie väčšie ohavnosti.

satan je aj za všetkými týmito väčšími ohavnosťami. Ku koncu sa ešte zhoršia. je otcom všetkých lží, zvodcom a ničiteľom. vie, že jeho čas sa rýchlo kráti. zviedol už mnohých a zničil mnohých a hľadá ďalších. Neschvaľujte ani sa nepodieľajte na akejkoľvek zo satanových väčších ohavností v týchto zlých dňoch. satanov plán je kradnúť, zabíjať a ničiť, ale Ja Som Prišiel Zachrániť svet, Dať Život a Život v hojnosti. Som jediný Záchranca, Mesiáš sveta. Nie je to Moja Vôľa, aby ktokoľvek zahynul, ale aby všetci činili pokánie pre matie Nádeje na Večný Život na konci. Nenachádzam Žiadne Potešenie v smrti hriešnika. Preto Volám hriešnikov k pokániu a obráteniu sa od všetkých ich skazených ciest a aby Neschvaľovali ani sa nepodieľali na tých väčších ohavnostiach v týchto dňoch.

Buďte vždy ostražití, bdelí a modliaci sa a na stráži. Obliekajte si Moju Plnú Výzbroj každý deň, aby ste boli schopní obstáť proti všetkým úkladom satana, aj proti jeho väčším ohavnostiam. Buďte Múdri a Prebudení pretože dni sú zlé. Strážte si vaše srdce viac než čokoľvek iné.

* "Áno, a všetci tí, ktorí túžia žiť Zbožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní. 13 Ale zlí ľudia a podvodníci budú spieť k horšiemu, budú zvádzať a sami budú zvedení." 2. Timotejovi 3,12-13.

* "Beda tým, ktorí nazývajú zlé dobrým a Dobré zlým; Ktorí pokladajú temnotu za svetlo, a Svetlo za temnotu; Ktorí pokladajú horké za sladké a sladké za horké!" Izaiáš 5:20.

https://www.youtube.com/watch?v=lQK2pdTNp44

štvrtok 29. októbra 2020

Skazení Nerozumejú

 Skazení Nerozumejú – 29. októbra 2020

Skazení Nerozumejú, ale Múdri Rozumejú. Buďte trpezliví. Spoznáte ich podľa ich ovocia. Zlý strom nemôže prinášať dobré ovocie. Skazený Neprináša dobré ovocie, hodné pokánia.

Nikto nemôže byť rovnakým mužom alebo ženou, akými zvykli bývať. Skazení Nerozumejú, že zahynú, ak nečinia pokánie a neodvrátia sa od všetkých svojich skazených ciest. Všetky veci, ktoré sú Mi Odporné, skazení Nielen že tie veci schvaľujú, ale ich aj sami robia. Sú v nepriateľstve so Mnou a Nie sú Mi Potešiteľní. Sú pochabí, pretože stále veria, že sú Hodní Mňa a Môjho Večného Kráľovstva. Budú sklamaní a budú musieť za to viniť len samých seba, keď skončia v nesprávnej konečnej destinácii. Jestvuje cesta, ktorá sa mnohým zdá byť správna, ale jej koniec vedie len k smrti, k večnému zatrateniu. Koniec to povie, ale príliš neskoro.

Ja Sa Nemením. Tomuto skazení Nerozumejú. Mzdou hriechu je smrť. Duša ktorá hreší zomrie. Kvôli tomu Volám hriešnikov k pokániu, pretože nebude Žiadna Milosť bez pravého ľútostiplného pokánia.

Buďte Múdri a Nie skazení. Naprávajte vaše cesty, lebo dni sú zlé. Nech Svätý je stále Svätý a Spravodlivý je stále Spravodlivý, pretože neSvätý a neSpravodlivý Ma Neuvidí Ani Nezdedí Moje Večné Kráľovstvo. Tomuto skazený Nerozumie, ale Múdry rozumie. Mnohí hynú, pretože im chýba pravé Poznanie O Mne a Odo Mňa, to kto Reálne Som a to, čo Dokážem urobiť. Ja Som Láska, ale Som Aj Spaľujúci Oheň k Mojim Protivníkom. Som jediný Spravodlivý Sudca, Súdim Čestne a Správne. Ja Odplatím, Pomsta je Moja. Píšem mená do Knihy Života a tiež mená Odnímam. Tomuto skazení Nerozumejú a toto je príčina toho, že skazení pokračujú na svojich skazených cestách, ale budú si niesť následky. Múdri sú jediní, ktorí rozumejú.

https://www.youtube.com/watch?v=nf1S2ouGWP8


streda 28. októbra 2020

Modlite sa!

Modlite sa! - 28. októbra 2020

Keď chcete vedieť čo musíte robiť, musíte sa Modliť, pretože dni sú zlé. Nezanedbávajte Modlitbu Ani sa neprestávajte Modliť, inak si ponesiete následky. Ja Som vždy Verný k tým, ktorí sa Modlia, ktorí Hľadajú Moju Tvár. Ja ich Vidím i Počujem. Poznám každé srdce, všetky pohnútky i myšlienky. Odpoviem v Mojom Čase. Modlite sa bez prestania. (1.Solúnčanom 5,17.)

Modlite sa jeden za druhého aby ste vydržali a zostali Mi Verní až do úplného konca. Modlite sa aj za Mojich Služobníkov, nech budú schopní pokračovať zdieľať Pravdu ako Ja Chcem a v Mojom Určenom Čase. satan Nechce, aby Pravda bola zdieľaná. je otcom všetkých lží a ničiteľom, ktorý zviedol a zničil mnohých a hľadá ďalších. Modlite sa, aby ste mu Nepadali za korisť v týchto zlých dňoch, ale aby ste boli schopní stáť až do úplného konca.

satan bude vždy skúšať urobiť všetko preto, aby ste sa Nemodlili. Musíte byť rozhodnutí Modliť sa a odolávať mu a Nedovoľovať mu prekážať vám Ani zastaviť vás od Modlenia sa. Modlitba je to, čo vy všetci musíte robiť v tomto čase. satan vie, že čas mu rýchlo beží. Modlite sa, Moje milované deti. Ja Nezlyhávam Ani Nesklamávam. Moje Prisľúbenia Nezlyhávajú. Modlite sa, aby Moja Vôľa bola Učinená na Zemi tak ako je v Nebi.

Vy všetci potrebujete Modlitbu. Modlite sa vo všetkých situáciách i okolnostiach. Keď potrebujete odpovede, vtedy sa musíte Modliť pre Prijatie odpovedí. Keď potrebujete múdrosť a porozumenie, Modlite sa. Ja Dávam Zdarma a bez akýchkoľvek výčitiek. Mnohí Nemajú, pretože sa Nemodlia! Modliť sa je tiež vaša vlastná povinnosť. Neočakávajte od druhých, že sa budú stále Modliť za vás. Musíte sa naučiť Modliť sa - a Modliť sa bez prestania aj za druhých. Začnite sa Modliť teraz a Nečakajte. Problém s mnohými je ten, že sa Nemodlia! Nemajú Dôveru k Modlitbe. Kajajte sa a odvráťte sa od všetkých vašich skazených ciest a budete mať Dôveru k Modlitbe. Víťazstvo je vždy zaistené so Mnou a vy všetci môžete byť víťaziacimi premožiteľmi. Modlite sa!

https://www.youtube.com/watch?v=HhcrbGN_BB0

Vďaka ti Ježišu! Amen!

utorok 27. októbra 2020

Vždy Vďační

Vždy Vďační – 27. októbra 2020

Chcem aby ste boli vždy Vďační. Ukážte Mi, že Ma pravdivo Milujete s Vďakyplným srdcom. Máte viac ako mnohí iní a mnohí to ani Neviete Ani si to neuvedomujete. Buďte preto vždy Vďační.

Mnohí sa len kráčajúc dokola sťažujú, nikdy nie sú Vďační. Nikdy nie sú potešení ani uspokojení s tým, čo už majú. Vždy chcú viac a viac. Toto je dôvod, prečo skutky mnohých sú zlé a Nie Dobré. Túžby ľudského tela zapríčiňujú a vedú ich ku konaniu zla. Sú v Nepriateľstve so Mnou a Nie sú Mi Potešiteľní. Mnohí si vyberajú milovať veci sveta viac ako Mňa. Ja Poznám každé srdce. Strážte si vaše srdce viac ako čokoľvek iné. Vždy majte Vďačné srdce smerom ku Mne, k vášmu Abba Otcovi. Ja vás Milujem a Starám sa o vás.

Buďte odlišní a vždy Vďační za všetko, čo Som Pre vás Urobil a že ste už Odo Mňa Prijímali v tomto dočasnom živote. Napĺňajte si vaše mysle s vecami, ktoré majú Večnú Hodnotu a Nie so všetkými pozemskými vecami, ktoré nemajú žiadnu Večnú Hodnotu a budú spálené.

Buďte Vďační, že Ma Poznáte a môžete byť v Pokoji so Mnou, s Tým o ktorom to všetko je. Nezáleží na vašej situácii ani na okolnostiach, buďte vždy Vďační. Všetky veci Vypracúvam pre Dobro pre tých, ktorí Ma Milujú, ktorí sú Povolávaní primerane k Môjmu Plánu a Účelu. Dôverujte Mi s Vďačným srdcom. Moje Prisľúbenia Nezlyhávajú. Ja Som vždy Verný.

S Vďačným srdcom, vždy spievajte piesne pre Oslávenie a Ocenenie si Ma, lebo Ja Som Toho Hodný. Vďačné srdce je Mi Potešiteľné.

https://www.youtube.com/watch?v=tSfUNDq1If0

Ďakujem ti Ježišu! Amen.

pondelok 26. októbra 2020

Koniec Príde

 Koniec Príde – 26. októbra 2020

Koniec Príde v Určenom Čase a koniec bude Rozprávať o Mojej Veľkosti a kto Skutočne Som a kde budete tráviť Večnosť. Toto je dôvod, prečo musíte brať seriózne vaše Kráčanie so Mnou. Musíte tvrdo Pracovať na vašom Osobnom Intímnom Vzťahu so Mnou, pretože je ponechaný na vašu zodpovednosť a Nie na zodpovednosť kohokoľvek iného. Nechcite byť sklamaní v ten Deň, pretože koniec príde a pre mnohých skôr, ako to chcú alebo ako veria, že príde. Každý deň mnohí zomierajú, niektorí náhle a neočakávane. Toto je dôvod, prečo musíte vždy byť Prichystaní, Potešiteľní Mne, tak aby som vás Našiel za Hodných v ten Deň, pre Prijatie Odmeny Večného Života. Buďte Múdri a Nie pochabí. Nikdy neviete, kedy to bude váš Deň, váš čas a váš koniec. On Príde skôr či neskôr. Buďte vždy Prichystaní.

Žiaľ koniec Príde aj pre pochabých, pre skazených. Jestvuje cesta, ktorá sa zdá správnou mnohým, ale jej koniec vedie len k smrti, k večnému zatrateniu. Táto cesta spôsobuje len sklamanie, plač a škrípanie zubami.

Vezmite si toto do pozornosti teraz a Nečakajte. Nie je príliš neskoro na pokánie, na odvrátenie sa od všetkých vašich skazených ciest, ale keď Príde koniec, bude na to už navždy príliš neskoro. Teraz je Čas Milosti. Pre toto Volám hriešnikov k pokániu, pretože nebude žiadna Milosť bez pravého ľútostiplného pokánia.

Ja Som jediný Spravodlivý Sudca a Súdim vždy Čestne a Správne, pretože Poznám každé srdce, všetky pohnútky a myšlienky. Nikto nebude mať žiadne ospravedlnenie a nebude žiadneho úniku pre skazeného. Koniec Príde a koniec to Povie. Buďte Múdri, pretože dni sú zlé.

https://www.youtube.com/watch?v=eoIwWjOUFlA


nedeľa 25. októbra 2020

Čiňte Moju Vôľu, aby ste Mi boli Potešiteľní

Čiňte Moju Vôľu, aby ste Mi boli Potešiteľní – 25. októbra 2020

Musíte Činiť Moju Vôľu, aby ste Mi boli Potešiteľní a ak chcete, aby som vás Našiel za Hodných v Ten Deň pre Zdedenie Môjho Večného Kráľovstva. Ja Som jediný, komu potrebujete byť Potešiteľní. Moja Vôľa buď Učinená, Nie vaša vlastná alebo tá iných ľudí. Musíte vždy Hľadať, aby ste boli v Mojej Dokonalej Vôli. Ja vás Milujem a Starám sa o vás.

Vy všetci ste unikátni, Stvorení a Povolaní pre Nejaký špecifický Plán a Účel, v špecifickom Čase. Nepatríte sami sebe, ale Mne. Zaplatil som za vás všetkých Najvyššiu Cenu z Lásky, s Mojou Krvou na Kríži. Ste Moji a Moje Milované deti.

Hľadajte preto, ako byť vždy v Mojej Dokonalej Vôli, Môj Plán a Účel. Nepozerajte sa na iných ľudí. Ja mám Plán a Účel aj s vami. Nenechajte satana klamať vám. Buďte ochotní a dostupní Slúžiť Môjmu Plánu a Účelu, ako Ja Chcem a v Mojom Určenom Čase. Čas je esenciálny v týchto zlých dňoch, aj pre Mojich Sluhov, pretože duše mnohých sú v ohrození. Kvôli tomuto Chcem, aby každý jeden z vás Kráčal so Mnou v Jednote, Zajedno v Duchu a v Pravde a Činil Moju Vôľu z Lásky a pretože ste Starostliví podobní Mne.

Nie je to Moja Vôľa, aby ktokoľvek zahynul, ale aby všetci činili pokánie pre matie Nádeje na Večný Život na konci. Ja Nenachádzam Žiadne Potešenie v smrti hriešnika. Toto je dôvod, prečo Volám hriešnikov k pokániu, pretože tam nebude Žiadna Milosť bez pravého ľútostiplného pokánia. Čas Milosti je Teraz a rýchlo sa míňa a je smutné že mnohí dosiahnu nesprávnu konečnú destináciu, ak sa neprebudia a nezačnú činiť pokánie, neodvrátia sa od všetkých svojich skazených ciest skôr ako na to môže byť už príliš neskoro. Všetci musíte byť Uzmierení a v Pokoji so Mnou, s Tým o ktorom to celé je. Ja Som jediná Cesta, Pravda a Život a mimo Mňa nie je Žiadny iný a ani Nikdy nebude. Som jediný Mesiáš, Záchranca sveta.

Hľadajte Môj Plán a Účel a Čiňte ako Ja Chcem a Kedy Chcem. Načasovanie znamená všetko v týchto zlých dňoch. Neprešľapujte na mieste. Buďte Činiteľmi a Nie púhymi poslucháčmi. Čiňte Moju Vôľu, aby ste Mi boli Potešiteľní.

---


21“Nie každý, kto Mi Vraví, Pane, Pane, Vstúpi do Nebeského Kráľovstva, ALE ten, kto Činí Vôľu Môjho Otca v Nebi. 22 Mnohí Mi Povedia v ten Deň, Pane, Pane, či sme Neprorokovali v Tvojom Mene, Nevyháňali démonov v Tvojom Mene a Nečinili mnohé Zázraky v Tvojom Mene? 23 A vtedy im Poviem, Ja Somvás Nikdy Nepoznal; Odíďte odo Mňa, vy ktorí konáte nezákonnosť!” Matúš 7:21-23.

“Ale prečo Ma Nazývate Pane, Pane a Nečiníte veci, ktoré Vravím?” Lukáš 6:46.

https://www.youtube.com/watch?v=e0i83ewjLAI

Príde veľký hladomor, rozmiestnil som pomocníkov medzi vami

Príde veľký hladomor, rozmiestnil som pomocníkov medzi vami - 24. 10. 2020


Genezis 41:54-57: A začalo sa sedem rokov hladu tak, ako ohlásil Jozef. A keď nastal vo všetkých krajinách hlad, v egyptskej krajine bol dostatok chleba. 55 Ale keď začala aj egyptská krajina hladovať, ľud volal k faraónovi o chlieb. Faraón však povedal: „Choďte k Jozefovi a urobte všetko, čo vám povie!“ 56 A keď hlad ťažil celú egyptskú krajinu, Jozef otvoril sýpky a predával Egypťanom obilie. 57 Ale aj v egyptskej krajine sa hlad stupňoval, lebo z celého sveta prichádzali do Egypta kupovať od Jozefa obilie. Na celom svete bol totiž strašný hlad.

Vnútorné Živé Slovo Božie: Tieň smrti sa vznáša nad národmi Zeme. Veľký hlad príde ku každému národu a jazyku ľudí. Nekontrolovaný mor bude pokračovať. Slová na obzore. Volal som k pokániu, vy ste nepočúvali. Pokračujete ísť širokou cestou ničenia. Nevložili ste vašu dôveru v Ja Som (v Živého Boha), ale v ľudí sveta. Vidíte Ma odstraňovať vaše modly a vaše bohatstvá, pritom vaše uši zostávajú zatvorené pre pravdu a Moje varovania. Ukážem vám Moju silu a moc. Každé zemetrasenie, každá záplava, každý výbuch sopky, blesk, pohroma, víchor, tsunami, krúpobitie a ľadová búrka prichádza od vášho Otca v nebi, ktorý je svätý a spravodlivý. Súdy na nekajúcnych ľudí. Temnota pokračuje pokrývať zem. Temnejšie časy prichádzajú. Šelma je prichystaná a pripravená na svoj čas. Spojí sa s falošným prorokom. Prichystali ste sa a dbali ste na Moje varovania? Hlad a smrť zmenia ľudské srdcia. Zima prichádza. Modlite sa, aby ste boli ušetrení. Vždy som zaopatroval Moje deti, tak ako som umiestnil Jozefa v Egypte počas hladomoru, umiestnil som pomocníkov medzi vami. Kajajte sa teraz!
https://www.youtube.com/watch?v=7dr1auTNMso

Nezabudnite na dnešné slová, lebo ony sa naplnia

Nezabudnite na dnešné slová, lebo ony sa naplnia - 24. 10. 2020

Písmo: Marek 13:5-8 (KJV) A Ježiš odpovedajúc im začal hovoriť: „Dajte si pozor, aby vás žiaden človek nezviedol. 6 Lebo mnohí prídu v mojom mene vraviaci: Ja som Kristus (pomazaný); a mnohých zvedú. 7 A Keď budete počuť o vojnách a chýry o vojnách, neľakajte sa; lebo to musí prísť, ale ešte nebude koniec. 8 Lebo národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu; a miestami budú zemetrasenia, a bude hlad a problémy: tieto sú začiatkami žiaľov."

Prepis: "Hovor teraz, synu človeka. Otvor knihu! Toto je určený čas. Toto sú dni žiaľu, lebo Môj čas prichádza rýchlo. Nebesia sa prebudia, ako o tom bolo hovorené Mojimi prorokmi a učinia Moje poverenia. Nevídate znamenia? Nedbali ste na Moje varovania? Moje slová sa nevrátia neplatné, lebo teraz je čas pre akciu. Nezabudnite na dnešné slová, lebo ony sa naplnia."

https://www.youtube.com/watch?v=hsToO_GoN0c


sobota 24. októbra 2020

Buďte Trpezliví

 Buďte Trpezliví – 24. októbra 2020 (od Ježiša k nám)

Musíte byť trpezliví v týchto dňoch. Naslúchajte, Poslúchajte a Nasledujte jedine Moje Usmernenia a Vedenie. Musíte dostávať vašu Radu jedine Odo Mňa a Konať podľa nej. Moje Slová sa Nevrátia ku Mne Naprázdno, ale Uskutočnia všetko čo Chcem v Ustanovenom Čase. Čakajte Trpezlivo na Moju Radu a Nasledujte jedine Moje Pokyny a Usmernenia a v Mojom Čase. Ja Som vaše jediné Bezpečné Útočisko v týchto dňoch, pretože dni sú zlé.

Nasledujte jedine Môj Plán, Moja Vôľa buď Učinená. Ja Poznám aj plán nepriateľa. Dôverujte Mi s celým vaším srdcom a buďte Trpezliví. Neskúšajte ísť Predo Mnou Ani sa neoneskorujte Za Mnou. Buďte Zajedno so Mnou v Duchu a v Pravde. Čas je esenciálny v týchto dňoch. Duše mnohých sú v ohrození.

Podriaďte sa úplne Mne a Mojej Autorite. Umožnite Mi mať Moju Cestu, Moja Vôľa buď Učinená, Nie vaša vlastná alebo tá iných ľudí. Zapierajte sa, dvíhajte váš kríž každý deň a Nasledujte Ma, Moju Cestu tak, ako vás Usmerňujem a Vediem, každý krok Cesty, aby ste boli v Mojej Dokonalej Vôli.

Buďte Trpezliví a Vydržte a Nestrácajte nádej Ani sa nevzdávajte, keď sa veci nevyvíjajú cestou, ktorou chcete Ani ako si myslíte. Ja Mám Riadenie. Všetky veci Vypracúvam pre Dobro pre tých, ktorí Ma Milujú, ktorí sú Povolávaní primerane k Môjmu Plánu a Účelu. Som vždy Verný. Moje Prisľúbenia Nezlyhávajú. Majte Pravú Vieru vo Mňa. Buďte Trpezliví a Dôverujte Mi.

https://www.youtube.com/watch?v=zJ2ImZqCiTA

piatok 23. októbra 2020

Nepredpovedateľný a Nepopísateľný

Nepredpovedateľný a Nepopísateľný – 23. októbra 2020

Nepredpovedateľný a Nepopísateľný, takýto Ja Som, Ja Som On, Všemohúci. Nikto nemôže Predpovedať Ani Popísať Ma, to kto Skutočne Som a to čo Dokážem urobiť. Nie Som Ohraničený Ani Obmedzený. Činím ako Chcem, kedy Chcem a v Mojom Určenom Čase. Mám Riadenie. Poznám všetko, Koniec Od Začiatku. Som Alfa a Omega, Začiatok a Koniec, Prvý a Posledný, Ten ktorý Je, ktorý bol a ktorý má Prísť v Moci a Veľkej Sláve v Mojom Určenom Čase.

Vy všetci Ma môžete Poznať, Toho v ktorého Veríte, Vyznávate s vašimi ústami a Uctievate, Reálne. Ak Ma Usilovne Hľadáte, Nájdete Ma. Ja Nikoho Neuprednostňujem ani Neukracujem. Som vždy Verný. Moje Prisľúbenia Nezlyhávajú. Majte Vieru vo Mňa a Dôverujte Mi s celým vaším srdcom a Nepochybujte o Mne. Vždy môžete očakávať neočakávané, keď Nasledujete Mňa, Moju Cestu, pretože Ja Som Nepredpovedateľný a Nepopísateľný v tom, čo Dokážem urobiť. Nasledujte Ma vo Viere, postupnými krokmi a zažívajte Ma Reálne.

Vložte všetku vašu Nádej a Dôveru vo Mňa a Neopierajte sa o vaše vlastné porozumenie toho, ako veci budú či Nebudú vypracované. Všetky veci Vypracúvam pre Dobro pre tých, ktorí Ma Milujú, ktorí sú Povolávaní primerane k Môjmu Plánu a Účelu. (Rim.8,28) Činím čo je Nemožné, Neobyčajné a Nadprirodzené. Moje Slová sa Nevrátia ku Mne Naprázdno, ale Uskutočnia všetko čo Chcem, ako Chcem a v Mojom Určenom Čase. Som Nepredpovedateľný a Neopísateľný v tom, čo Dokážem urobiť. Moja Vôľa buď Učinená na Zemi tak ako je v Nebi.

https://www.youtube.com/watch?v=5JHEFzOhv9Y


Viera Testovaná

Viera Testovaná – 22. októbra 2020

Vaša Viera bude kompletne Testovaná, mnohokrát a na rôznych cestách. Nestrácajte srdce. Musíte byť schopní obstáť testy a Nekolísať sa. Nie je to na vaše zrútenie, ale pre vybudovanie vašej Viery vo Mňa, v Toho, o ktorom to všetko je. Budete rásť a stávať sa stále silnejší a silnejší vo vašej Viere, keď uspejete počas vášho testovania. Budete mať skúšky a súženia. Nestrácajte nádej ani sa nevzdávajte Mňa, inak to všetko bude márne. Majte pravú Vieru vo Mňa a Nepochybujte o Mne. Ja vás Milujem a Starám sa o vás. Moje Prisľúbenia Nezlyhávajú.

Mnohí odpadávajú preč odo Mňa, keď je ich viera testovaná, pretože mnohí Nemajú Osobný Vzťah so Mnou. Nemajú Žiadny Pevný Základ, Ja Nie Som ich Pevnou Skalou, na ktorej budujú ich Vieru. Iba o Mne Vedia z čítania a z počúvania od iných ľudí. Vyznávajú Ma len so svojimi ústami, ale ich srdcia sú ďaleko odo Mňa. Uctievajú to, čo Nepoznajú. Musíte Poznať Ma, Toho, v ktorého Veríte a Uctievate, Reálne. Nie je to o mŕtych náboženských praktikách, ale o matí vášho vlastného Osobného Intímneho Vzťahu so Mnou, aby ste Ma Poznali Reálne. Keď je vaša Viera Testovaná, budete vytrvávať a budete Víťazným Premožiteľom/Premožiteľkou. Víťazstvo je vždy zaistené so Mnou.

Ani jeden z vás nemôžete predstierať byť to, kto Nie ste. Testovanie vašej Viery to oznámi. Ja Nikoho Neuprednostňujem ani Nediskriminujem. Poznám každé srdce, všetky pohnútky i myšlienky. Viem, kto Ma Pravdivo Miluje a Dôveruje Mi i tých, ktorí to len predstierajú. Toto je dôvod, prečo mnohí idú preč odo Mňa, pretože Ma Nebrali seriózne, Ani ich Viera Nebola autentická (pôvodná, ich vlastná).

Preskúmavajte a testujte seba, nech vidíte, či vaša Viera je autentická, pretože vaša Viera bude Testovaná, aj v týchto zlých dňoch. Tí ktorí Zapierajú Mňa, Ja ich tiež zapieram. Buďte Verní až do smrti. Testovanie Viery prináša Vernosť a Poslušnosť ku Mne, ktorá Vedie k Večnému Životu so Mnou na konci. Ja Som vždy Verný. Dôverujte Mi s celým vaším srdcom, Nebudete sklamaní. Nič nie je márne.

https://www.youtube.com/watch?v=L_3pjnEpg2wAkcia bude nasledovať za týmto oznámením, deň spaľujúci ako pec je nadosah!

Akcia bude nasledovať za týmto oznámením, deň spaľujúci ako pec je nadosah! - 21. 10. 2020

Písmo:Malachiáš 4:1  Lebo, hľa, prichádza deň, páliaci ako pec; a všetci pyšní, áno, a všetci, čo páchajú skazenosť, budú plevou. Deň, ktorý prichádza, ich spáli - hovorí Pán zástupov, a nenechá z nich ani koreň, ani konár. 2 Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie. Vtedy vyjdete a budete poskakovať ako teliatka z maštale! 3 A pošliapete hriešnikov, lebo budú popolom pod vašimi nohami v deň, keď budem ja konať - hovorí Pán zástupov. 4  Spomeňte si na zákon môjho sluhu Mojžiša, ktorý som mu uložil na Horebe pre celý Izrael, na príkazy a nariadenia.

Slovo: "Dcéra, rozprávaj ľuďom Babylonu, SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH. Bývali ste varovaní, že náhle zničenie je nad vami pre vašu nekajúcnosť a DRZÉ masakrovanie nevinných. Roky vrážd v maternici a bezočivé posmievanie sa Mojim poslom, ktorých SOM K VÁM POSIELAL hovoriacich vám, nech sa odvrátite od tejto Diabolskej ohavnosti akou je v Mojich očiach. Ignorovali ste ich prosby a skúšali ste UMLČAŤ ich od rozprávania MOJICH slov PRAVDY. AKCIA BUDE NASLEDOVAŤ ZA TÝMTO OZNÁMENÍM. DEŇ PÁLIACI AKO PEC JE NADOSAH. Vaši boháči sa ukryjú v ich pripravených jaskyniach. Vaši nepriatelia vás budú bombardovať so strelami zhotovenými špeciálne aby našli VAŠE SKRÝŠE. Neuniknete pred mojím hnevom. Pýcha predchádza pád. Jadrová strela spáli vaše veľké mesto. Vaše stroje budú umlčané. Volával som vás znova a znova k POKÁNIU. Teraz vaši nepriatelia budú oslavovať a smiať sa pri vašom spaľovaní. Vpadnú k vám a vezmú si vaše bohatstvo a ženy. Vaši mladíci budú zabití alebo vzatí ako otroci. Vaši nepriatelia vás obstúpili z vnútra. Ušetrím iba ZOSTATOK. Tých, ktorí dbali na moje slová a varovanie a pripravovali seba a svoje rodiny na môj prichádzajúci HNEV. Už viac nebudem vídať uctievanie cudzích BOHOV a MODIEL predo Mnou. Babylon, spečatil si tvoje zničenie. Dym z jej spaľovania vystúpi k nebesiam.

https://www.youtube.com/watch?v=dKABqhINu5g

štvrtok 22. októbra 2020

Reprezentujete Ma

Reprezentujete Ma – 21. októbra 2020

Musíte vždy pamätať, že Reprezentujete Mňa a Moje Večné Kráľovstvo, že ono Nie je svetské. Ste stále vo svete, ale zároveň nie ste svetskí. Patríte ku Mne a k Môjmu Večnému Kráľovstvu, jedinému Kráľovstvu, ktoré bude trvať Naveky. Zaplatil som za vás Najvyššiu Cenu na Kríži, s Mojou Krvou. Nepatríte už viac sebe, ale Mne. Ste Mojím Chrámom, Svätým Príbytkom. Ja Nežijem v ľuďmi zhotovených budovách a chrámoch z kameňa a malty, ale v tvojom srdci, Moje Milované dieťa. Som Imanuel, Som vždy s tebou. Nikdy od teba Neodídem Ani ťa Neopustím, ale musíš zostávať so Mnou, až do úplného konca.

Som tvoj Dokonalý Príklad vo všetkom. Nasleduj Môj Príklad ako Môj Reprezentant/Moja Reprezentantka vo svete, ktorý je v temnote, pretože mnohí si vyberajú milovať temnotu viac ako Svetlo a preto ich skutky sú zlé a Nie Dobré. Ale ty, ktorý/ktorá Ma reprezentuješ, musíš byť Svetlom v temnote a Nebyť sám/sama temnotou, inak len klameš seba. Nechaj Moje Svetlo Žiariť v tebe a skrz teba, aby priťahovalo druhých ku Mne, k Svetlu sveta.

Reprezentuješ Ma, Moju Pravú Nevestu. Musíš byť vždy Svätý/Svätá a Bezchybný/Bezchybná, bez škvrnky a vrásky, Hodný/Hodná Mňa. Ja Prichádzam v Prisľúbenom Čase po vás. Nemysli si, že Oneskorujem Môj Príchod. Nie je to Moja Vôľa, aby ktokoľvek zahynul, ale aby všetci činili pokánie a odvrátili sa od všetkých svojich skazených ciest, aby mali Nádej na Večný Život.

Volám každého z vás, aby ste boli Mojím Reprezentantom, Reprezentovali Ma tým, ktorí sú stále v temnote a stratení. Nenachádzam Žiadne Potešenie v smrti hriešnika. Volám hriešnikov k pokániu, pretože tam nebude Žiadna Milosť bez pravého ľútostiplného pokánia.

Vy Reprezentujete Prejavenie sa Môjho Večného Kráľovstva. Všetka Moc a všetka Autorita sú Moje a bezo Mňa nemôžete Nič urobiť. Preto musíte byť v Jednote so Mnou, Zajedno v Duchu a v Pravde, aby ste boli v Mojej Dokonalej Vôli. Moja Vôľa Nie je vaša vôľa. Podriaďte sa úplne Mne a Mojej Autorite. Moja Vôľa buď Učinená na Zemi tak ako je v Nebi. Vy Reprezentujete Mňa, Kráľa kráľov a Pána pánov.

https://www.youtube.com/watch?v=x_Kff8odSd4


utorok 20. októbra 2020

Opak

 Opak – 20. októbra 2020 - od Ježiša

Svet je vo virvare kvôli Protiveniu sa Pravde. Je úplným Opakom toho, čím zvykol bývať a musí byť. Nikdy viac už nebude rovnaký. Toto je čas, v ktorom ste. Varoval Som vás pred týmto časom Vopred, pretože Poznám Koniec Od Začiatku.

Viete, že oni Ma Nenávideli a stále Ma Nenávidia a budú nenávidieť aj vás a dokonca viacej. Opak toho, čo som vám všetkým prikázal, aby ste robili. Musíte Najprv Milovať Mňa a potom Milovať vášho blížneho ako samých seba, ale vidíte a počúvate a zažívate Opak, nenávisť a tá sa dokonca ešte zhorší voči Mojim Milovaným deťom ku koncu, pretože dni sú zlé. Duch antiKrista tvrdo pracuje v srdciach neposlušných, pretože si vyberajú Opak, byť zlí a Nie Dobrí. Všetci máte Slobodnú Vôľu. Musíte si vyberať byť múdri, ale mnohí si vyberajú Opak, vyberajú si byť pochabí, ale budú si niesť aj následky. Ak neučinia Pokánie a neOdvrátia sa od všetkých ich skazených ciest, stane sa im Opak. Dospejú k nesprávnej konečnej destinácii a budú musieť za to viniť len samých seba. Vy všetci máte svedomie, ale mnohí si spálili ich vlastné svedomie. Vy všetci Poznáte, čo je Správne a Dobré aj to Opačné, čo sú špatné a zlé. Nikto nebude mať žiadne ospravedlnenie. Beda tým, ktorí nazývajú zlé dobrým a dobré zlým, ktorí kladú temnotu za svetlo a Svetlo za temnotu.

Musíte byť úplne odlišní a oddelení. Buďte Svetlom, Opakom toho, čím ste bývali, keď ste boli v temnote, inak len zavádzate sami seba. Ja Som Svätý, Opak sveta. Buďte Svätí, pretože bez Svätosti Ma Nikto Neuvidí, iba čistí v srdci. Žite vaše Životy Potešiteľne Mne, tak aby som vás Našiel za Hodných v ten Deň, pretože mnohí budú sklamaní. Poviem mnohým v ten Deň: Choď Preč, Ja Som ťa Nikdy Nepoznal, ty ktorý činíš neprávosť. Opak toho, čo oni očakávajú Počuť, ale bude už navždy príliš neskoro. (Mat.7,23)

JA SOM SA NEZMENIL. Volám hriešnikov k pokániu teraz, pretože Nebude Žiadna Milosť bez pravého ľútostiplného pokánia. NeSvätí, NeZbožní a NeSpravodliví NeZdedia Moje Večné Kráľovstvo, ale pôjdu Opačnou cestou, ktorá sa teraz zdá mnohým správnou, ale jej koniec vedie len ku sklamaniu, k večnému zatrateniu. Nenechajte Odporcov Pravdy zviesť vás so lžami a s prázdnymi sľubmi. Vyhľadávajte Opak, Vyhľadávajte Pravdu pre seba a Nájdete Pravdu. Pravda Oslobodzuje, Nie lži.

https://www.youtube.com/watch?v=ngYvHX1QztE

 "16 Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. 17 Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete. 18 Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom. 19 A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, 20 modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, 21 závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. 22 Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, 23 miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet. 24 Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami."  Galaťanom 5,16-24

pondelok 19. októbra 2020

V Bázni

 V Bázni – 19. októbra 2020 - Slová Pána Ježiša Krista k nám všetkým

Svet bude v Bázni zo Mňa preto, kto Som a preto, čo Dokážem urobiť. Nie Som Predpovedateľný, Ani Obmedzený Ani Ohraničený. Som Všemocný. Mám Riadenie. Som Nekonečný, Všemohúci a Vládnem pomocou Mojej Veľkej Sily a Slávy. Všetka Sila a všetka Autorita sú Moje. Ja Som On.

Vy budete v Bázni zo Mňa. Moje Prisľúbenia Nezlyhávajú. Ja Som vždy Verný. Moje Slová sa Nevrátia ku Mne Naprázdno, ale Uskutočnia všetko čo Chcem, tak ako Chcem a v Mojom Určenom Čase. Dôverujte Mi s celým vaším srdcom a Nepochybujte o Mne a budete v Bázni zo Mňa. Činím čo je Nemožné, Neobyčajné a Nadprirodzené. Ja som sa Nezmenil. Majte Pravú Vieru vo Mňa, pretože Som toho Schopný.

Nepriateľ bude tiež v Bázni zo Mňa. Mám mnohých nepriateľov, ale to je preto, že Ma Nepoznajú, Toho, o ktorom to celé je. Mnohí len Vedia O Mne, z Čítania a z Počúvania od iných, ale chýba im pravé Poznanie O Mne a Odo Mňa. Ja Rozprávam a Zjavujem Nové a Skryté veci, Mystériá presahujúce ľudské porozumenie a všetko pre Moju Slávu. Všetko to Poznám. Koniec Od Začiatku. Poznám aj plány a úklady nepriateľa a toto je dôvod, prečo ich Môžem Zjavovať a Osvetľovať, dokonca predčasne, aby tak oni mohli byť v Bázni zo Mňa, Veľkého Ja Som, Kráľa Slávy. Ja Som Kráľ kráľov a Pán pánov. Predo Mnou sa Skloní každé koleno a každý jazyk Vyzná že Ja Som Pán. Všetci budú v Bázni zo Mňa.

https://www.youtube.com/watch?v=DUtGFkFa54I


nedeľa 18. októbra 2020

Hľadajte a Nasledujte jedine Moju Poradu

Hľadajte a Nasledujte jedine Moju Poradu – 18. októbra 2020

Musíte Hľadať a Nasledovať jedine Moju Poradu, pretože dni sú zlé. Ja Som Jediný, kto Pozná všetko. Poznám Koniec od Počiatku. Nič nie je nové ani skryté predo Mnou. Všetko Vidím i Počujem. Vy všetci ste večne Predo Mnou. Poznám každé srdce, všetky pohnútky i myšlienky.

Nezáleží na vašej situácii alebo okolnostiach, Vyhľadávajte jedine Moju Poradu a Nasledujte jedine Moju Poradu, vtedy Nebudete sklamaní.

Mnohí hľadajú svoju poradu od omylných mužov a žien, ale Nie Odo Mňa. Ľudia zlyhávajú a sklamávajú jedni druhých a potom chcú niektorí Viniť Mňa, ale Nehľadali Ani Nenasledovali jedine Moju Poradu, ale tú od iných ľudí. Nesú si následky a musia za to viniť len samých seba.

Nevkladajte vašu Nádej a Dôveru do omylných mužov a žien. Ja Som vždy Verný. Vkladajte všetku vašu Nádej a Dôveru vo Mňa a Vyhľadávajte a Nasledujte jedine Moju Poradu. Majte Vieru vo Mňa a Nepochybujte o Mne. Vypracúvam všetky veci pre Dobro v Mojom Čase pre tých, ktorí Ma Milujú, ktorí sú Povolávaní primerane k Môjmu Plánu a Účelu. Moje Prisľúbenia Nezlyhávajú. Moja Porada stojí Naveky. Ja sa Nemením. Moje Slová sa Nevrátia ku Mne Naprázdno, ale Uskutočnia všetko čo Chcem.

Naslúchajte, Poslúchajte a Nasledujte jedine Moju Poradu a budete mať Nádej na Večný Život na konci. Nepohŕdajte Mojou Poradou, ona vás vedie k bytiu Svätými, pretože Ja Som Svätý a bez Svätosti Ma nikto Neuvidí. Moja Porada vám spôsobí, že budete v Mojej Dokonalej Vôli a žiť váš Život Potešiteľne Mne a Hodný Mňa a Môjho Večného Kráľovstva.

Tí ktorí Pohŕdajú Mojou Poradou, Nemajú Nádej na Večný Život. Jestvuje cesta, ktorá sa zdá byť správnou mnohým, ale jej koniec vedie len k smrti, večnému zatrateniu. Buďte múdri a Nie pochabí. Milujem vás a Záleží mi na vás. Hľadajte a Nasledujte jedine Moju Radu, každý krok Cesty, až do úplného konca, Nebude to márne.

https://www.youtube.com/watch?v=iOf4okfWSdY

Sen: Vyhlásený výnimočný stav a domáce väzenie za neprijatie vakcín.

Sen: Vyhlásený výnimočný stav a domáce väzenie za neprijatie vakcín. (čiastočný prepis z videa)

Zjavenie 13,16: A pôsobí, aby všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímali na pravú ruku alebo na čelo znak, 17 a že nikto nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. 18 V tomto je múdrosť: Kto má poznanie, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťsto šesťdesiat a šesť.

Toto je prorocký sen, dostala som ho 15. októbra ráno, asi okolo 4.ráno: Môj sen z minulej noci: Prezident Trump deklaroval výnimočný stav. Každý kto nedostal vakcínu, bol vložený do domáceho väzenia a musel nosiť na členku náramkový monitor. My tu v Pensylvánii toto poznáme, neviem či to robia po celých štátoch. Ak sa dostanete do problémov a zatknú vás, namiesto do väzenia vám dovolia tráviť čas doma s týmto monitorovým náramkom na vašom členku. A je to vlastne GPS, vysiela kde sa nachádzate. Tento sen som teda mala. Neviem kedy sa toto môže stať, takže nepredpovedajte to na dni, ale toto nás pri vyhlásenom výnimočnom stave čaká pre lockdown alebo neprijatie vakcíny, alebo znamenia šelmy, čo si myslíte že je v tej vakcíne, a oni to práve zamýšľajú, preto tu teraz všetci sedíme. Veľmi nebezpečné časy sú teraz, pretože sme na konci, Ježiš prichádza späť, uvidíme všemožné čudné fenomény a veci, kto nikdy predtým nebolo vidieť. Plus mám mnoho proroctiev a vojne, prichádzajúcej k nám, do USA. Pravdepodobne celosvetová vojna všade. A tiež hladomor a nákaza. Spravte teda všetko čo môžete, aby ste si dali váš dom do poriadku, čiňte pokánie a buďte pokrstení v Ježišovom mene, aby ste prijali dar Ducha Svätého. Môžete si o tom prečítať v knihe Skutkov 2:38. Čo ešte iné som chcela spomenúť. Ďakujem vám všetkým za vaše povzbudivé komentáre pod videami, všetkým ktorí tam pridávate prepisy v iných jazykoch, aj všetkým ktorí podporujete službu finančne, že môžeme pomáhať ďalším ľuďom......

https://www.youtube.com/watch?v=zSy1Aq5TAjk

z komentárov pod videom:

Naliehavá vízia: “Zombie Efekt z Covid-19 vakcín”

(Prijaté v stredu ráno, 7. októbra 2020.)

V tomto videní som bol dolu v údolí s mnohými ľuďmi. Každý si v podstate robil svoju prácu, vrátane mňa. Zrazu prišiel ktosi stojaci na vrchu údolia a zakričal: "Opustite veľkomestá sveta a nasledujte Maschiacha; Ježiš Kristus zakrátko príde. Osoba ďalej hlasno volala, ale väčšina ľudí nenaslúchali ani tomu nevenovali pozornosť. Potom som uvidel muža kráčajúceho pomaly, robiaceho si cestičku dolu do údolia. Tento muž mal obe svoje ruky vo vykrivenej polohe a vyzeral zombifikovaný (bol zmenený na zombie), keď pomaly ďalej kráčal k nám. Okamžite som si začal kliesniť cestu von a nahor na vrch údolia. KONIEC VÍZIE!!!

INTERPRETÁCIA od Pána: údolie predstavuje celý svet, ktorý bude chytený v "Údolí Rozhodnutia", keďže ono sa vzťahuje k prijatiu alebo odmietnutiu prichádzajúcej vakcíny na ľuďmi vytvorenú nákazu (Covid-19). Kričiaca osoba na vrchu údolia predstavuje Božích pravých a pomazaných služobníkov/vynášačov, ktorí neprestajne varujú a kričia proti prichádzajúcej vakcíne na ľuďmi vytvorenú nákazu. Veľkomestá sveta predstavujú zlé cesty/konania sveta, z ktorých Boh urgentne volá ľudí, aby odišli, napr.: chúťky tela, očí a životná pýcha. "Mashiach" predstavuje jediného pravého Mesiáša: Ježiša Krista z Nazaretu, ktorý prišiel odobrať hriechy tohto sveta a vráti sa zakrátko v sláve. Muž zostupujúci do údolia predstavuje pravý obraz vakcinácie/očkovania, ktorý príde na svet. Ľudia sa doslovne a po čase stanú "Zombies" po dobrovoľnom prijatí covid-19 vakcíny.

POZNÁMKA: tam kde je vakcína niekomu vnútená bez pravého súhlasu zo srdca, Pán zabráni účinkom skrze modlitbu. Avšak; ak je vzatá zo slobodnej vôle zo srdca, či už cez obalamutenie alebo strach; tam preváži zombie účinok. Bratia a sestry, prosím pamätajte, že rovnaký Boh, ktorý uhasil ničivosť ohňa, aby ochránil troch hebrejských chlapcov, ako aj zastavil levie tlamy, aby ochránil Daniela; je ten istý náš Kráľ kráľov a Pán pánov.

Udržujte si Vieru a buďte silní v tejto poslednej vojne medzi Dobrom a zlom, ktorá sa rozrastie po všetkých národoch.

Prosím cíťte sa slobodní vziať túto víziu a jej interpretáciu k Pánovi pre potvrdenie.

Lásku a Požehnania všetkým!!!

(K tomu ešte dodám, že táto vakcína ničí všetko najušľachtilejšie v človeku:
https://www.mojevideo.sk/video/32fd9/vakcinova_mnamka.html )


Sen: mikrovlnná výzbroj je pripravená, ste aj vy?

Sen: mikrovlnná výzbroj je pripravená, ste aj vy? - 16. 10. 2020
B: Chváľme Pána všetci, vitajte späť u Božej liečiteľky 7, na prorockom kanáli posledných čias. Som sestra Barbara a dnes som tu so sestrou Amber ktorá má veľmi zaujímavý sen, s ktorým sa ide podeliť. Spoločne si pozrime v knihe Joela, v KJV Biblii, kapitolu 2 verš 28: "A následne sa stane, že vylejem Môjho ducha na každé telo a vaši synovia a dcéry budú prorokovať, vaši starci budú snívať sny a vaši mladíci vídať vízie a aj na sluhov a na slúžky, vylejem v tých dňoch Môjho ducha." Čítam len potiaľto. Dobre, dozviete sa o čo tu ide. Takže sestra Amber, povedz mi opäť o tvojom sne. Vstávali mi z neho vlasy.
A: Ja a nejaký muž sme utekali, neviem presne pred čím. Dobehli sme k jednej budove, tak sme vošli dnu, hľadajúc ochranu. Keď sme vstúpili, uvideli sme obrovskú mašinu a stála v nej žena. Mala vytreštené oči, bola v bolestiach, ale nemohla sa hýbať. Takže muž otvoril dvere, aby ju skúsil vytiahnuť von. A keď strčil dnu pažu, celá mu sčervenala a spálila sa. Takže zavrel dvere a sledovali sme ju ako sa varila. Varila sa v takej vysokej mašine. Vyzeralo to ako obrovská mikrovlnka.
B: O to ide, mikrovlnka.
A: Áno.
B: Nuž z toho sa mi postavili vlasy a okamžite som pomyslela na všetky rozmiestnené 5G veže a 5G ktoré spúšťajú. Dostala som veľké upozornenie na facebooku na reklamu Verizonu, čo vraví "Pripravte sa na spustenie 5G" a myslím si, že toto oni snovajú a plánujú a chcú, odkedy sme všetci v lockdowne, počas celej tejto pandémie.
A: Postavili mnoho veží od príchodu korony a lockdownu, mnoho.
B: Áno, pamätáš, všade sme ich videli, ľudí pracujúcich pri cestách
A: v neoznačených dodávkach
B: áno, biele neoznačené dodávky. Vieme čo zamýšľali, všade samé káble. Takže znovu poviem toto. Vieme, že sme na konci, Ježiš sa vráti späť, kajajte sa a buďte pokrstení v Ježišovom mene a prijmete dar Ducha Svätého. Môžete si o tom prečítať v knihe Skutkov 2:38. A opäť, ak ste tu noví, mám kopec nových odberateľov, vítam každého, ďakujem za vašu návštevu. Istotne sa prihláste na odber. Čo chcem ešte spomenúť? Ďakujem všetkým za komentáre, písomnosti ktoré mi posielate, pohľadnice, brožúrky, pekné dopisy, vaše knihy nám poslané, veľmi vám ďakujeme, ceníme si to, milujeme vás priatelia, ste naša rodina. Ďakujem ti sestra Amber, že so mnou bežíš posledných niekoľko dní.
A: s radosťou.
B: že mojej mame nosíš veci do sanatória. Ďakujem každému, všetkých vás milujeme priatelia a nezabudnite nás sledovať a prihláste sa na odber. Sledovať ako sa nám vodí.
A: Dobre, buďte všetci v bezpečí a svornosti.
B: Ďakujem vám, milujeme vás.

https://www.youtube.com/watch?v=L8ZqsvC-xSo

sobota 17. októbra 2020

Moji Bojovníci Pravdy

Moji Bojovníci Pravdy – 17. októbra 2020

Ja Osobne Volám, Pripravujem a Vybavujem Bojovníkov Pravdy, primerane k Môjmu Plánu a Účelu pre špecifický čas. Používam ochotných, aby splnili Moju Vôľu, Nie ich vlastnú alebo tú iných ľudí. Moja Vôľa buď Učinená na Zemi tak ako je v Nebi.

Buď ochotný a použiteľný byť sám Bojovníkom Pravdy a Nepozeraj sa na iných ľudí. Ja Nikoho Neuprednostňujem ani Nediskriminujem. Je mnoho práce, ktorú treba vykonať. Používam ochotných a poslušných a Nikoho Nenútim. Buďte ochotní ísť kam a kedy vás Posielam. Čas je esenciálny v týchto zlých dňoch. Životy mnohých sú v ohrození kvôli lžiam, ktorým veria ako pravde. Pravda Oslobodzuje a Dáva Voľnosť, Nie lži.

Svet je vo virvare kvôli všetkým lžiam a zavádzaniam klamárov. satan je ich otcom, zvodca a ničiteľ, prišiel len preto aby kradol, zabíjal a ničil. on vie, že jeho čas sa rýchlo míňa. on je váš nepriateľ a bude ním až do úplného konca. Buďte Bojovníkom Pravdy a nie zbabelcom. Buďte odvážni, pevní a nepohnuteľní. Zastávajte sa Pravdy z Lásky a pretože ste Starostliví podobní Mne. Ja Som jediná Cesta, Pravda a Život a mimo Mňa nie je Žiaden iný a ani Nikdy Nebude, iba zvodcovia, klamári. Oni si vyberajú milovať temnotu viac než Svetlo a kvôli tomuto sú ich skutky zlé a Nie Dobré. Ja Nenachádzam Žiadne Potešenie v smrti hriešnika. Kvôli tomuto Volám hriešnikov k pokániu skrze Mojich Bojovníkov Pravdy a aby boli Uzmierení a v Pokoji so Mnou, s Tým o ktorom to celé je, skôr ako na to môže byť už navždy príliš neskoro.

Spočítajte si najprv náklady, pretože zaplatíte cenu za bytie Mojím Bojovníkom Pravdy. Budete nenávidení, prenasledovaní a niektorí zabití, ale veľká bude vaša Odmena v Nebi. Nebudete sklamaní.

Moji Bojovníci Pravdy sú Moje deti Svetla a kvôli tomuto budete nenávidení tými, ktorí sú v temnote. Buďte ochotní byť nenávidení, ak sa Zastávate Pravdy a Milujete jedine Pravdu. Oni Ma Nenávideli Prvého a stále Ma Nenávidia, pretože Nenávidia Pravdu a Svetlo a Ja Som Pravda a Svetlo a jediný Záchranca, Mesiáš sveta. Vedzte, že vás Milujem a Starám sa o vás, Moji Milovaní Bojovníci Pravdy. Znášajte to všetko, Nebude to márne. Koniec to povie.

---
”9 Bratia, ak ktokoľvek medzi vami zablúdi od Pravdy, a niekto ho obráti Späť, 20 nech vie, že ten, kto obráti hriešnika od chyby jeho cesty, Zachráni dušu pred smrťou a prikryje množstvo hriechov.” Jakub 5:19-20
”My preto máme prijímať takých bratov, aby sme sa mohli stať Spolupracovníkmi pre Pravdu.” 3. Jánov 1:8

https://www.youtube.com/watch?v=1Q1dLqbz07E

piatok 16. októbra 2020

Moje Schválenie vám

Moje Schválenie vám – 16. októbra 2020 - Slová od Pána Ježiša k nám všetkým

Musíte vždy Hľadať jedine Moje Schválenie vám. Ja musím byť s vami Spokojný, pretože Som jediný, kto vám Dovolí alebo Zamietne Vstúpiť do Neba v ten Deň. Ja vás Musím Nájsť ako Hodných a Nikto iný. Nenechajte sa kýmkoľvek zviesť so lžami a s prázdnymi prisľúbeniami. Ja Píšem mená do Knihy Života a tiež mená Odnímam. Som jediný, kto Rozhoduje o vašom osude na konci. Toto je dôvod, prečo musíte vždy Hľadať jedine Moje Schválenie vám. Buďte múdri a Nie pochabí. Večnosť trvá Naveky. Nikto nechce byť sklamaný v ten Deň a smutné je, že mnohí budú, ak Neučinia pokánie a neodvrátia sa od všetkých svojich skazených ciest včas. Poviem mnohým v ten Deň: Choďte Preč, Ja som vás Nikdy Nepoznal, vy ktorí páchate neprávosť. (Matúš 7,23) Čo Poviem vám? Na tomto vám musí pri všetkom záležať. Berte seriózne vašu konečnú destináciu, pretože buď to bude Nebo alebo peklo a v ten Deň na to bude príliš neskoro.

Teraz je Čas Milosti. Ja Nenachádzam žiadne Potešenie v smrti hriešnika. Volám hriešnikov k pokániu. Dobre si to zvážte a kajajte sa, pretože nebude Žiadna Milosť bez pravého ľútostiplného pokánia. Máte dnešok, Nečakajte. Každý deň mnohí zomierajú, niektorí náhle a neočakávane. Uistite sa so Mnou, že Som s vami Spokojný a Nenamýšľajte si. Ja vás musím Schváliť.

Mnohí robia kompromisy s Pravdou kvôli schváleniu od iných mužov a žien. Toto je dôvod, prečo Nie sú v Mojej Dokonalej Vôli. Vždy hľadajú Schválenie od omylných mužov a žien a Nie jedine Moje Schválenie im. Buďte múdri, koniec o tom vypovie.

https://www.youtube.com/watch?v=XtQleAd0_PA


štvrtok 15. októbra 2020

Moje Kráľovstvo, Môj Plán, Moja Vôľa buď Učinená

Moje Kráľovstvo, Môj Plán, Moja Vôľa buď Učinená – 15. októbra 2020

Moje Kráľovstvo Nie je zo sveta. Svetské kráľovstvá majú ich vlatné plány a robia si čo chcú. Poznám ich plány a úklady. Nič o ich ľuďmi vytvorených, pozemských kráľovstvách nie je skryté predo Mnou. Poznám ich všetkých. Poznám Koniec Od Začiatku a toto je dôvod, prečo Dokážem Osvetľovať a Odhaľovať ich zlé plány a úklady. Oni sú pochabí, pretože Ma Nepoznajú, Toho, o ktorom to všetko je, Reálne. Vedia o Mne, ale chýba im pravé Poznanie O Mne a Odo Mňa. Moje Kráľovstvo je jediné Kráľovstvo, ktoré bude trvať Naveky. Ohňom Zničím všetky ľuďmi vytvorené pozemské kráľovstvá, v Mojom Ustanovenom Čase. Mám veci pod Kontrolou. Všetka Moc a všetka Autorita sú Moje.

Buďte múdri a buďte Súčasťou Môjho Večného Kráľovstva a budete mať Nádej na Večný Život na konci, pretože tí, ktorí Nie sú Súčasťou Môjho Večného Kráľovstva, ho Nezdedia. Budú sklamaní, ale budú musieť za to viniť len samých seba, za ich vlastnú pochabosť. (1.Korinťanom 6:9-10)

Nečakajte, teraz je čas byť Súčasťou Môjho Večného Kráľovstva a Činiť vašu Úlohu tak, ako Ja Chcem, Moju Vôľu a Nie vašu vlastnú, alebo tú iných ľudí. Musíte vždy Hľadať, ako byť v Mojej Dokonalej Vôli. (Matúš 7,7.21) Moja Vôľa buď Vykonaná na Zemi tak ako je v Nebi. Všetky veci vypracúvam pre Dobro pre tých, ktorí Ma Milujú, ktorí sú Povolávaní primerane k Môjmu Plánu a Účelu. Dôverujte Mi s celým vaším srdcom a Neopierajte sa o vaše vlastné porozumenie toho, ako sa veci vyvinú alebo Nevyvinú, potom Nebudete sklamaní.

Pokorne sa Podriaďujte úplne Mne a Mojej Autorite. Zapierajte sa, dvíhajte váš kríž každý deň a Nasledujte Ma, Mojou Cestu, tak ako vás Oboznamujem a Vediem, každý krok Cesty, aby ste boli v Mojej Dokonalej Vôli, až do úplného konca. (Matúš 16,24) Toto je Mi Potešiteľné. Moje Kráľovstvo, Môj Plán, Moja Vôľa buď Učinená. Ja Som Kráľ Slávy, Ten ktorý Je, ktorý bol a ktorý ma Prísť v Ustanovenom Čase, v Sile a Veľkej Sláve. Som Kráľ kráľov a Pán pánov. Predo Mnou sa Skloní každé koleno a každý jazyk Vyzná, že Ja Som Pán. Nikto neutečie Môjmu Súdu. Som jediný Spravodlivý Sudca, vždy Súdim, Čestne a Správne. Nikoho Neuprednostňujem a Ani Nediskriminujem.

https://www.youtube.com/watch?v=oPfG1tCR9l0

POKRAČUJEM ROZLAMOVAŤ 7 PEČATÍ SPRAVODLIVOSTI A SÚDU

POKRAČUJEM ROZLAMOVAŤ 7 PEČATÍ SPRAVODLIVOSTI A SÚDU - 14. 10. 2020

Písmo: Zjavenie 5,2.9:
2 A videl som silného anjela, ktorý hlásal s veľkým hlasom: Kto je hoden otvoriť knihu a zrušiť jej pečate?
9 A oni spievali novú pieseň a hovorili: Ty si hoden vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a vykúpil si nás k Bohu tvojou krvou z každého pokolenia, a z každého jazyka, ľudu a národa.

Slovo: Rozprával som, je to zapísané. Počuli ste to vo vašom počúvaní. Držím zvitok v mojej ruke. Pokračujem rozlamovať PEČATE. 7 PEČATÍ SPRAVODLIVOSTI A SÚDU. Čakajte na môj návrat, tak ako je to napísané istotne to prebehne. Pohroma za pohromou, mor za morom. Hladomor a smrť. Môj pokus priviesť vás k POKÁNIU. Vyvstane celosvetový chaos. Mocné otrasy pevniny, zemetrasenie také veľké, že privedie Boháčov na ich kolená. Skryjú sa predo mnou a stále sa nepokoria, pretože sa klaňajú BOHU peňazí. Ja odstránim tohto BOHA. Premením ich peniaze a nahromadené poklady na bezcenné. Budú nariekať, nie za Milosťou ale za ich strateným bohatstvom. Pýcha pokračuje oslepovať ich pred PRAVDOU. Zem stoná s každou pečaťou, ktorú rozlamujem. Hľa, veľké ničenie je nadosah. HĽADAJTE MA DNES A NÁJDITE MA. JA SOM.

https://www.youtube.com/watch?v=rPrV0cc3ofw

streda 14. októbra 2020

Milujte ako Ja Milujem

Milujte ako Ja Milujem – 14. októbra 2020 - Ježišove slová k nám

Musíte Milovať tak ako Ja Milujem. Ja Som Láska a Nemením Sa. Som vždy rovnaký. Zomrel som za všetkých z Lásky na Kríži. Zaplatil som Najvyššiu Cenu z Lásky, s Mojou Krvou. Bol som Verný a Poslušný až do Smrti a všetko to bolo z Lásky. Miloval som vás Prvý a Moja Láska k vám je Večná.  Nič vás nedokáže oddeliť od Mojej Lásky, Moji Milovaní. V Dokonalej Láske Nie je Žiaden strach. Preto musíte byť Uzmierení a vždy v Pokoji so Mnou, aby ste mali a zažívali Moju Lásku k vám Reálne. Ste Milovaní. Musíte pracovať na vašom vlastnom Osobnom Vzťahu so Mnou z Lásky, aby ste Ma Spoznali Reálne pre seba. Nikdy nebuďte uspokojení s tým, čo O Mne Viete a čo ste už O Mne Počuli, ale Hľadajte viac Odo Mňa. Ja Som vždy Verný k tým, ktorí Ma Usilovne Hľadajú a chcú Ma Počuť a Prijímať Odo Mňa. Nikdy Nezlyhávam Ani Nesklamávam. Verte a Dôverujte Mi s celým srdcom a Nepochybujte o Mne Ani o Mojej Láske k vám.

Chcem od vás, aby ste Najprv Milovali Mňa a ostatných ako vás Ja Milujem. Svet je vo virvare, pretože mnohí si vyberajú byť neposlušní k Mojim Veľkým Prikázaniam. Vyberajú si Nemilovať Ma Ani svojho blížneho ako samých seba. Všetci neposlušní budú Potrestaní, budú si niesť následky.

Chcem od vás, aby ste boli odlišní a vystupovali ako Moje Milované deti Svetla vo svete, ktorý je v temnote. Láska Dobýva nenávisť. Neodplácajte zlo so zlom ale s Dobrom. Milujte a Nenenáviďte, Žehnajte a Nepreklínajte. Čiňte druhým to čo chcete, aby aj oni robili vám. Čiňte všetko z Lásky a v Láske, z čistého srdca. Toto je Mi Potešiteľné. Vynikanie Lásky je Vynikajúca Cesta. Kráčajte v Láske. Milujte ako Ja Milujem.

https://www.youtube.com/watch?v=0TzCOYNpjN8

utorok 13. októbra 2020

Neotáľajte

Neotáľajte – 13. októbra 2020

Nikto nesmie otáľať s ničím v tomto čase, pretože dni sú zlé a Nikto nevie, koľko času má pre vykonanie niečoho v tejto neskorej hodine. satan vie, že jeho čas sa rýchlo kráti a tvrdo pracuje. Aj vy musíte pracovať, kým ste toho schopní a stále máte príležitosť. Každé Poverenie, ktoré Ja Dávam, je pre špecifický Plán a Účel, vzhľadom k Mojej Vôli. Moje Slová sa Nevrátia Naprázdno ku Mne, ale Uskutočnia všetko čo chcem a v Mojom Určenom Čase. Mám Plnú Kontrolu. Načasovanie znamená všetko. Životy mnohých sú v ohrození v týchto zlých dňoch. Mnohí umierajú každý deň, niektorí náhle a neočakávane a bez toho, aby boli Uzmierení a v Pokoji so Mnou, s jediným Záchrancom, Mesiášom sveta. Ja Som Ten, o ktorom to všetko je. Som jediná Cesta, Pravda a Život a mimo Mňa Nie je Žiaden iný a ani nikdy nebude. Sú mnohí zvodcovia, vlci v ovčích rúchach, predstierajúci byť to, kto Nie sú a od nich všetkých musíte bežať preč tak rýchlo ako len môžete, inak aj váš život môže byť v ohrození, v týchto zlých dňoch.

Buďte v Jednote so Mnou a Kráčajte so Mnou pri každom kroku Cesty tak, ako vás Oboznamujem a Vediem, aby ste boli v Mojej Dokonalej Vôli. Neotáľajte, Ani sa neoneskorujte za Mnou. Načasovanie teraz znamená všetko. Moja Vôľa buď Učinená na Zemi tak ako je v Nebi. Ja Som vždy Verný k Mojim Prisľúbeniam.

Duše mnohých sú v ohrození a Ja Nenachádzam Žiadne Potešenie v smrti hriešnika. Nie je to Moja Vôľa, aby ktokoľvek zahynul, ale aby všetci činili pokánie pre matie Nádeje na Večný Život na konci. Stále je mnoho práce, ktorú treba vykonať v tomto čase. Toto je dôvod, prečo Nesmiete otáľať, ale byť Činiteľmi a Nielen púhymi poslucháčmi, pretože dni sú zlé. Ja vás Milujem a Starám sa o vás a vy musíte Nasledovať Môj Dokonalý Príklad vo všetkom a Činiť všetko v Láske a vychádzajúc z Lásky a pretože aj vám Záleží na stratených. Toto je dôvod, prečo Nesmiete otáľať, ale Vyhľadávať, ako činiť Moju Vôľu, tak ako Ja Chcem a v Mojom Určenom Čase.

https://www.youtube.com/watch?v=Ss0WLofSBDY

pondelok 12. októbra 2020

Poznajte Ma, že Ja Som On

Poznajte Ma, že Ja Som On – 12. októbra 2020 - Ježišove slová k nám.

Vy všetci Ma môžete Poznať, že Ja Som On, Všemohúci, Živý Boh. Ja Som Alfa a Omega, Začiatok a Koniec, Prvý a Posledný, Ten ktorý Je, ktorý bol a ktorý má Prísť v Zasľúbenom Čase, v Sile a Veľkej Sláve. Som jediný Záchranca, Mesiáš, Poznajte Ma, to že Ja Som On, vaša jediná Nádej na Večný Život.

Nepochybujte o Mne ale Verte Mi, že Ja Som Immanuel, Ja Som On. Musíte mať vaše vlastné stretnutia so Mnou a zažívať Ma Reálne. Kvôli tomuto musíte mať váš vlastný Osobný Vzťah so Mnou. Všetko je to medzi Mnou a vami. Ste zodpovední za váš vlastný Vzťah a Kráčanie so Mnou, nikto iný to nemôže urobiť pre vás. Nie je to o mŕtvych náboženských praktikách. Túžte a buďte rozhodnutí Spoznať Ma, to že Ja Som On. Nebudete sklamaní. Ja Nikdy Nezlyhávam Ani Nesklamávam tých, ktorí Ma Milujú a usilovne Ma Hľadajú s úprimným srdcom, oni Ma Nájdu. Som vždy Verný. Moje Prisľúbenia Nezlyhávajú. Majte Vieru vo Mňa, v to že Ja Som On.

Mnohí Ma Nepoznajú, to, kto Reálne Som a to, čo Dokážem urobiť. Opierajú sa o ich vlastné porozumenie, v čo veria, že kto Som. Ja Som Nekonečný, Všemohúci a Vládnem pomocou Mojej Veľkej Moci a Slávy. Všetka Moc a všetka Autorita sú Moje. Mám veci pod Kontrolou. Všetky veci Vypracúvam pre Dobro pre tých, ktorí Ma Milujú, ktorí sú Povolávaní primerane k Môjmu Plánu a Účelu.

Nie Som Predpovedateľný Ani Obmedzený Ani Ohraničený, ale Schopný robiť čo je Nemožné, Neobyčajné a Nadprirodzené. Vložte všetku vašu Nádej a Dôveru vo Mňa, Toho ktorého Poznáte a Uctievate v Duchu a v Pravde, lebo Ja Som On, váš Abba Otec, ktorý vás Miluje a Stará sa o vás.


https://www.youtube.com/watch?v=3dhWW25f_SQ

4 "Kto to Spravil a Učinil, Volajúci generácie Od Začiatku? Ja, Pán, Som Prvý; A s Posledným Ja Som On." Izaiáš 41,4.

25 "Žena Mu Povedala, Viem že Prichádza Mesiáš (ktorý je Nazývaný Kristus). Keď On Príde, Povie nám všetky veci. 26 Ježiš jej Povedal, Ja ktorý Rozprávam k tebe, Som On." Ján 4:25.

nedeľa 11. októbra 2020

Beda Zvodcom

Beda Zvodcom – 11. októbra 2020 - Varovanie všetkým od Pána Ježiša

Beda zvodcom, ktorí už zviedli mnohých a snažia sa zviesť ešte ďalších v týchto zlých dňoch. Nepadajte im za korisť. Oni zlákali mnohých preč odo Mňa, s ich lžami a prázdnymi sľubmi. Nebuďte jedni z nich. Koniec to vypovie. Všetko to bude márne, ale bude príliš neskoro. Poviem mnohým v ten Deň, Choďte Preč, Ja Som vás Nikdy Nepoznal, vy ktorí konáte neprávosť. Oni budú sklamaní, ale budú musieť za to viniť len samých seba. (Matúš 7,21-23)

Ja Som jediný Dobrý Pastier Môjho Vlastného Stáda. Sprevádzam a Vediem Mojich Vlastných, Osobne, pri každom kroku Cesty, až do úplného konca. Oni Počujú Môj Hlas, Naslúchajú ku, Poslúchajú a Nasledujú jedine Moje Inštrukcie a Usmernenia. Ja Som ich jediným Bezpečným Prístavom, prijímajú Útočisko vo Mne. Milujú Ma a kvôli tomu Ma Nasledujú a Činia ako Ja Chcem. Ja Milujem a Starám sa o nich Osobne. Oni Ma Poznajú a Ja Poznám ich. Volám každého z nich podľa ich mena. Nie Som pre nich Cudzincom, oni utekajú preč od všetkých cudzincov, pretože nerozpoznávajú ich hlasy, jedine Môj, pretože Ja Som ich jediný Dobrý Pastier. Varujem ich dokonca Vopred a oni na to dbajú a utekajú preč od vlkov v ovčích rúchach, pred zvodcami, ktorí predstierajú byť tým, kto Nie sú. (Ján 10,1-18)

Smutné je, že mnohí NeRozpoznávajú Ani Nepočujú Môj Hlas pre seba a toto je dôvod, prečo sú zvedení, v temnote a stratení, pretože Ja Nie Som ich Dobrým Pastierom, ale cudzinci, ktorí Nemilujú Ani sa nestarajú o nich, ale ich opustia. Ak Neprídu ku Mne a Neučinia Ma ich jediným Dobrým Pastierom, zahynú. Zvodcovia vedú mnohých po nesprávnej ceste, k nesprávnej konečnej destinácii. Jestvuje cesta, ktorá sa zdá správna, ale jej koniec len vedie k smrti, k večnému zatrateniu. Beda zvodcom, koniec to vypovie.

Buďte rozumní a uistite sa teraz, že ste na správnej Ceste a Nedomnievajte sa. Spravte Ma vaším jediným Dobrým Pastierom a Nebudete sklamaní na konci. Ja vás Milujem a Záleží Mi na vás.

https://www.youtube.com/watch?v=kwMtyQqlqZA

Falošná doktrína "Raz zachránení - navždy zachránení" (3. časť)

Falošná doktrína Raz Zachránení Navždy Zachránení, Boží Hnev a Zatratenie, Kristova Sudcovská Stolica a Súdenie Svätých - 28. januára 2015

Drahí bratia a sestry, Pán ma vyzýva zverejniť toto oznámenie, založené na nedávnom komentári, ktorý som dal na Facebook ako odpoveď na otázku jedného brata ohľadom falošného učenia "raz zachránení navždy zachránení" (RZNZ), ktoré je dnes také populárne medzi mnohými cirkvami. Toto oznámenie sa konkrétne zameriava na obsah toho, ako môžu RZNZ veriaci zneužívať Písma ako sú Rimanom 8:1 a 1.Korinťanom 3:12-15 pre ospravedlňovanie ich presvedčenia, že žiaden vyznávajúci Kresťan nemôže nijako stratiť svoju spásu v Kristovi.

Keďže toto je teraz tretia poučná správa, ktorú tu prezentujem pre pochopenie falošnej doktríny a presvedčenia RZNZ, odporučil by som tým, ktorí nečítali predošlé 2 správy, nech si ich vopred prečítajú. Tu sú linky:

1) Falošná doktrína "Raz zachránení - navždy zachránení" - 1. časť
2) Falošná doktrína "Raz zachránení - navždy zachránení" - 2. časť

Dôležitá časť tejto tretej správy pojednáva o Sudcovskej Stolici Kristovej a Súdení Svätých, takže si to nechajte osvetliť v plnej modlitbe, keďže Pán od nás chce, aby sme venovali osobitnú pozornosť našej príprave pre príchod Vytrhnutia Nevesty i Jeho Súdeniu Svätých pred Jeho trónom v Nebi.

RELEVANTNÉ PÍSMA:

Rimanom 8:1
Preto teraz tu už niet žiadneho zatratenia pre tých, ktorí sú v Kristovi Ježišovi.

1. Korinťanom 3:10-15
10 Vzhľadom na milosť Božiu, ktorá mi bola daná ako skúsenému majstrovi staviteľovi, položil som základ, a niekto iný na ňom stavia. Nech je každý jeden opatrný, ako na ňom stavia. 11 Lebo nikto nemôže položiť iný základ než je ten, ktorý je položený, ktorým je Ježiš Kristus. 12 Nuž ak ktokoľvek stavia na tomto základe so zlatom, striebrom, vzácnymi kameňmi, drevom, senom, slamou- 13 každého práca vyjde najavo, lebo ju odhalí onen Deň, pretože bude odhalená ohňom, a oheň preskúša, aký druh práce každý jeden vykonal. 14 Ak práca, ktorú ktokoľvek postavil na základe prežije, ten prijme odmenu. 15 Ak kohokoľvek práca zhorí, ten utrpí stratu, hoci on sám bude zachránený, ale iba skrze oheň.

SPRÁVA:

Ohľadom Rimanom 8:1, skutočne niet žiadneho zatratenia pre tých, ktorí sú V KRISTOVI JEŽIŠOVI. Toto sa vzťahuje k veriacim, ktorí sa stali ospravedlnení pomocou ich viery v Kristove zmierenie za ich hriechy, a ktorí majú mier s Bohom skrze Jeho Syna (Rimanom 5:1-2). Zvýraznil som kľúčové slovné spojenie: V KRISTOVI JEŽIŠOVI. Čo to znamená byť v Kristovi? Toto odkazuje nielen na ospravedlnenie našich hriechov skrze naše vyznanie Krista ako nášho Pána a Záchrancu (Rimanom 10:9-10), ale tiež sa to vzťahuje ku pokračujúcemu procesu zotrvávania V KRISTOVI JEŽIŠOVI skrze pokračujúcu vieru a poslušnosť (Matúš 7:21).

Tento proces posväcovania sa deje, keď si veriaci vyberajú nepretržite opúšťať seba a svetské potešenia (Matúš 10:38-39), aby podľa poriadku zostávali na úzkej ceste, ktorá vedie k životu v Kristovi (Matúš 7:14, Ján 14:6). Títo veriaci sú plodonosné vetvy, ktoré ZOSTÁVAJÚ V KRISTOVI, v živom Viniči, a ktoré Otec orezáva, aby ich tak spravil prinášajúcimi ešte viacej ovocia (Ján 14:1-4). Toto je to, čo znamená byť a zostávať V KRISTOVI JEŽIŠOVI, a teda zostávať mimo Božieho zavrhnutia a vnútri Božieho pokoja, vzhľadom k môjmu pochopeniu Rimanom 8:1.

Nasledovník RZNZ učenia možno poukáže na Rimanom 8:1 ako na 'dôkaz' v Biblii, že akonáhle sme zachránení milosťou skrze vieru v Krista, tak budeme navždy zachránení a oslobodení od zatratenia. Avšak oni zlyhávajú v uvedomení si dôležitosti tunajšieho kľúčového prívlastku: musíme zostávať V KRISTOVI JEŽIŠOVI, aby sme podľa poriadku zostávali v Jeho spáse. Avšak mnohí, ktorí praktizujú RZNZ presvedčenie, nevidia potrebu nasledovať Pánove prikázania a dokázať si sebe, či sú naozaj zachránení ich poslušnosťou ku Kristovi v každej oblasti ich života (Matúš 7:21-23).

Žiaľ príliš mnohí RZNZ Kresťania veria, že môžu milovať veci sveta a pritom zostávať v Božej milosti a spáse, hoci Božie Slovo nám jasne hovorí, že každý, kto miluje veci sveta, nemá v sebe lásku Otcovu (1.Jánov 2:15). Oni majúc započatú ich púť spásy v Kristovi Ježišovi, nezostávajú v Ňom skrze pokračujúcu vieru a poslušnosť k Jeho Slovu.

Neustálym bratím Božej milosti ako ospravedlnenia pre hovenie si v telesných túžbach hriešneho mäsitého tela, takýto RZNZ veriaci už viac nie je V KRISTOVI JEŽIŠOVI, ale vybočil z úzkej cesty života na širokú cestu, ktorá vedie do záhuby (Matúš 7:13-14). Taký Kresťan už viac nie je pod Božím mierom, ale namiesto toho prišiel pod Jeho hnev a zatratenie. Jediné riešenie je toto rozpoznať a kajať sa skrze vyznanie svojej poslušnosti k Bohu (1.Jánov 1:9).

Všetci veriaci, ktorí zostávajú V KRISTOVI JEŽIŠOVI až do konca ich pozemského putovania, prijmú napokon cieľ ich viery a poslušnosti v Kristovi, napr. spásu ich duše a tela, skrze dokonalosť ich spásy v Kristovi (1.Jánov 3:2-3, 1.Korinťanom 15:51-55). Ich mená zostávajú v Baránkovej Knihe Života (Zjavenie 3:5). Oni nezakúsia Boží hnev a zatratenie nad nimi kvôli ich hriechom, ktoré sú zmyté drahou Krvou Baránka a preto vstúpia do Jeho večného života a pokoja (Ján 3:36).

Predsa len musíme poznamenať, že medzi týmito veriacimi sú rôzne stupne poslušnosti a dobré skutky učinené podľa viery, počas ich pozemského žitia. Tí ktorí poslúchali Pána v mnohých cestách počas ich osobnej púte spásy na Zemi, môžu očakávať že prijmú veľkú odmenu v Nebi (Matúš 6:19-20), keď bývajú svätci súdení pred Kristovou Sudcovskou Stolicou (1.Korinťanom 3:12-15, 2.Korinťanom 5:10).

Pritom tí, ktorí zostávali na úzkej ceste života v Kristovi až do konca, ale ktorí aktívne nehľadali, ako produkovať viacej ovocia skrze ich vieru a poslušnosť v Kristovi, môžu očakávať že stále ešte prijmú večný život, ako Boh prisľúbil (Ján 3:16), ale nemali by očakávať, že prijmú veľké odmeny v Nebi, pri Pánovom súde svätých.

Stadeto Pavol popisoval budúcu scénu pri Súde svätých v 1.Korinťanom 3:12-15, a všetkým, ktorí čelia tomuto súdu je prisľúbený a daný večný život, pretože oni zostávali podľa viery na onom jedinom pravom základe spásy, na Skale, našom Spasiteľovi. Veľký rozdiel je v ich nebeskej odmene. Tí ktorí investovali ich Bohom-dané pozemské zdroje smerom k pokroku v Evanjeliu a Božom Kráľovstve, budú žať to čo zasievali skrze vieru a poslušnosť počas pobytu na Zemi. Títo sú tí, ktorí stavali na základe spásy so vzácnymi kameňmi a kovmi, pomocou dávania ich všetkého Ježišovi Kristovi.

Tí, ktorí tak nerobili, budovali na základoch Kristovho Evanjelia s podradnými materiálmi ako sú drevo, seno a slama. Zostávali síce V KRISTOVI JEŽIŠOVI, ale nezasievali prekypujúco v Evanjeliu a Božom Kráľovstve. Ich odfláknuté skutky viery neobstoja v skúške ohňa, ale ešte stále si podržia svoju odmenu večného života skrze vieru a minimálnu požiadavku poslušnosti v Kristovi Ježišovi, napr. títo veriaci poslúchali Pánovo prikázanie, aby zostávali na úzkej ceste, ktorá vedie do života v Ňom (Matúš 7:14), hoci neprinášali príliš mnoho duchovného ovocia vo svojom živote.

RZNZ veriaci možno nesprávne pochopí verše 1.Korinťanom 3:12-15 v domnienke, že všetci veriaci, ktorí vyznávajú vieru v Krista Ježiša, budú mať automaticky istotu večného života v Nebi, pričom realita je tá, že iba tí, ktorí sa držali jediného pravého základu ich spásy (napr. Evanjelia Kristovho) sa osobne objavia na Súde svätých popísanom v onom Biblickom texte. Znovu, príliš mnohí nasledovníci RZNZ doktríny veria, že môžu praktizovať formu neviazanej milosti a mať s tým úspech (porovnaj Rimanom 3:5-8), pretože nesprávne chápu, čo to znamená, keď sa v Biblii hovorí, že tu už viac niet žiadneho zatratenia pre tých, ktorí sú V KRISTOVI JEŽIŠOVI (Rimanom 8:1).

Keď si takí Kresťania vyberajú žiť pre seba a pre ich vlastné svetské radovánky, tie sa im stali ich vlastnými bohmi a modlami, čo je hriechom v Božích očiach. Oni nevedomky odsúvajú nabok základ ich spásy, pevnú Skalu, nášho Záchrancu, a namiesto na Ňom začali bláznivo budovať na pohyblivom piesku (Matúš 7:24-27). Skrze ich skutky sa skutočne vysmievajú Božiemu Slovu v Galaťanom 6:7-8, pretože podľa ich nesprávneho pochopenia spásy veria, že môžu zasievať, aby potešovali svoje mäsité telo, a pritom žať večný život v Kristovi!

Ako som už vysvetlil, títo veriaci odišli z cesty života a zahli na širokú cestu, ktorá vedie ku ich záhube (Matúš 7:13-14), pretože sami vymenili pravdu jediného Evanjelia Ježiša Krista za lož od nepriateľa, a slúžia sami sebe, stvoreniu, radšej než Bohu, Stvoriteľovi (Rimanom 1:25). Preto sa nedostanú k Súdu svätých, ani nezdedia večný život, lebo Boží hnev a zatratenie spočíva na nich.

Šalom! Mark Chen

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=375752139263661&id=100004866347262

Falošná doktrína "Raz zachránení - navždy zachránení" (2. časť)

Možné dôvody zmätenia medzi kresťanmi ktorí veria vo falošnú doktrínu "Raz zachránení - navždy zachránení" - 28. decembra 2014

Pán Ježiš Kristus ma povzbudzuje zverejniť túto poučnú správu ako pokračovanie predošlej, kde som vysvetlil, prečo je doktrína "raz zachránení - navždy zachránení" (RZNZ) falošné učenie od Satana. Toto je tiež odpoveď pre sestru v Kristovi, ktorá namieta proti obsahu mojej predošlej správy. Mojou srdečnou nádejou a modlitbou je, aby táto následná správa pomohla vyjasniť jej porozumenie, rovnako aj tým, ktorí sú neistí o tejto veci.

Biblické verše, ktoré sú často citované nasledovníkmi RZNZ učenia zahŕňajú verše Efezanom 2:8-9 a Galaťanom 5:4. Nuž, tieto verše ohľadom ospravedlnenia nie podľa skutkov ale podľa viery, skrze milosť Božiu (Efezanom 2:8-9), a nie skrze ospravedlnenie pod zákonom (Galaťanom 5:4), vlastne potvrdzujú to, čo nám Pán predtým vysvetlil týkajúce sa našej cesty spásy v Ňom.

Tieto verše hovoria o pravde, že žiaden človek nemôže byť ospravedlnený (považovaný za správneho) pred Bohom podľa dobrých skutkov, keďže jediná cesta, ako byť ospravedlnený pred Bohom je vyznať Ježiša ako Pána a veriť, že Boh Ho vzkriesil z mŕtvych (Rimanom 10:9-10).

'Ospravedlnenie vierou' je prvá etapa našej spásy v Kristovi (Rimanom 5:1) a Pán sa o tomto zmieňuje v Jeho odkaze na Neho ako na bránu spásy, skrze ktorú jeho ovce musia vstúpiť (Ján 10:9).

Druhá etapa našej spásy je proces 'posvätenia pomocou vernej poslušnosti' (Ján 15:1-4), na ktorý Ježiš odkazuje ako na 'úzku cestu života' (Matúš 7:14), ktorú nemnohí nájdu.

Tretia etapa našej spásy je 'zdokonalenie vytrvávaním verne a poslušne v Kristovi'. Toto sa stane jedine pre všetkých ospravedlnených, posvätených veriacich (rovnako žijúcich i mŕtvych) v deň Ježiša Krista (Filipanom 1:6).

Pán mi zjavil, že mnohí kresťania zakopávajú na biblickom učení o posvätení, pretože si ho pletú s prvou etapou spásy, ktorá je 'ospravedlnenie vierou v zmierenie Ježiša Krista za naše hriehy'. Títo veriaci si často myslia, že posvätenie je nadbytočné, pretože mylne veria, že to uvádza do života mŕtve náboženské skutky. Je toto pravdivé? Pravdaže nie! My kážeme spásu podľa viery v Boží milostivý dar Jeho Syna, a učíme o svätosti v našom kráčaní s Kristom ako dôkaze, že prinášame dobré ovocie Ducha Svätého (Galaťanom 5:22-23). Predchádzajúce tomu je 'ospravedlnenie' a neskôr je 'posvätenie'.

Ako sa stávame plodnými ako Kresťania? Musí sa to stať, keďže ukrižúvame hriešnu povahu mäsitého tela s jeho vášňami a túžbami, kráčaním v šľapajách s Duchom Božím (Galaťanom 5:24-26). Je toto vari automatický proces, ktorý sa deje v živote každého veriaceho? Nie, vôbec nie, lebo Pán Ježiš Osobne to dal jasne naznámosť, že môžeme prinášať ovocie jedine vtedy, ak zostávame v Ňom a On zostáva v nás (Ján 15:4). Otec je Záhradkárom, ktorý orezáva každú vetvu (znovuzrodeného veriaceho), aby sa tak stávali viacej úrodnými, a tí, ktorí neprinášajú žiadne ovocie (napr. Kresťania, ktorí chcú, aby ich Ježiš zachránil od ich hriechov, ale odmietajú produkovať dobré ovocie Ducha pomocou ukrižovania ich tela každodenne Jeho silou), budú odrezaní z Viniča (Ježiša Krista).

Táto akcia bytia odrezaní Bohom od Ježiša Krista, Viniča, symbolizuje odstránenie jedného svietnika (Zjavenie 2:5) a vymazanie niekoho mena v Knihe Života (Zjavenie 3:5). Toto nemusí byť trvalé, keďže Pán je ochotný obnoviť takých veriacich, AK činia pokánia a obracajú sa naspäť k Nemu vo viere a poslušnom podriadení sa Jeho posväcovaniu v ich životoch (Zjavenie 3:19), kým sú stále nažive.

Skutočnosť, že musíme byť ochotní produkovať dobré duchovné ovocie skrze získanie Ducha Svätého a poslušnosťou k Pánovmu volaniu, aby sme ukrižovali naše mäsité telo každodenne pomocou dvíhania nášho kríža a nasledovania Ho (Matúš 10:38), jasne naznačuje, že každý z nás musí učiniť túto osobnú voľbu- NIE JE TO AUTOMATICKÉ. To je dôvod, prečo nás Pán varuje, že nie všetci, ktorí Ho volajú "Pane Pane" vstúpia do Nebeského Kráľovstva, ale len tí, ktorí poslúchajú a činia Jeho Vôľu v ich živote (Lukáš 6:46, Matúš 7:21-23).

Preto jasne vidíme, že posvätenie pre veriaceho nie je hotová vec, jednoducho iba preto, že osoba bola ospravedlnená vierou v Krista, skrze Božiu milosť. Lenže, posvätenie je proces, ktorý pokračuje po tak dlho, ako si veriaci vyberá prinášať dobré ovocie v Kristovi Ježišovi, skrze silu Ducha Svätého, a je to bolestivý proces orezávania Otcom (napr. skrze skúšky, cez ktoré nám Boh dovolí prejsť v našom kráčaní s Ježišom, lebo Satan príde proti tým, ktorí túžia poslúchať Boha a ktorí sa snažia prinášať ovocie Ducha Svätého), aby sme sa podľa poriadku stali ešte viacej úrodnými pri raste a dospievaní našej viery v Kristovi Ježišovi (Rimanom 5:3-5).

Kresťania, ktorí sa priečia postupnému posväcovaniu v Kristovi, sa často odkazujú k dobre známym biblickým veršom ospravedlnenia podľa viery v Božiu milosť v Efezanom 2:8-9, ale či si tiež uvedomujú, že nasledujúci (verš 10) rozpráva o procese posvätenia? Verš 10 nám hovorí, že Boh nás stvoril v Kristovi Ježišovi, ABY SME KONALI DOBRÉ SKUTKY, ktoré On pripravil VOPRED pre nás učiniť. Tieto dobré skutky sú rovnaké skutky, ktorým sa títo zástancovia učenia "raz zachránení navždy zachránení" priečia! Oni v podstate odmietajú pravdu Božieho Slova nájdeného v Efezanom 2:10 a inde, ktoré hovorí jasne o Bohu, ktorý nás ustanovuje pre konanie dobrých skutkov v Kristovi Ježišovi, POTOM AKO SME BOLI ZACHRÁNENÍ MILOSŤOU SKRZE VIERU (Efezanom 2:8-9), nie predtým.

Rovnako ako Boh žiada od nás cvičiť našu slobodnú vôľu pre prijatie Ježiša do nášho srdca ako nášho Záchrancu skrze 'ospravedlnenie vierou' v Jeho milosti (Efezanom 2:8-9), taktiež chce od nás, aby sme cvičili našu slobodnú vôľu pri poslúchaní Ježiša ako Pána pomocou každodenného vyberania si kráčania v šľapajách s Jeho Duchom, aby sme tak podľa poriadku prinášali dobré ovocie, ako osvedčené našimi dobrými skutkami v Kristovi Ježišovi (Efezanom 2:10). Toto je 'posvätenie pomocou ochotnej poslušnosti' k nášmu Kráľovi, aby sme tak podľa poriadku mohli ukazovať našu vieru skrze naše skutky, lebo viera bez skutkov je mŕtva! (Jakub 2:14-26)

Takže, ktokoľvek kto verí, že sme večne zachránení a že nikdy nemôžeme stratiť naše umiestnenie v Kristovi jednoducho preto, že veria, že boli automaticky a ihneď posvätení v bode 'ospravedlnenia vierou' v Krista (Rimanom 10:9-10), taká osoba neštuduje pozorne celkové nariadenie Božích Svätých Písiem (Skutky 17:11). Boh zjavil v Jeho Slove (zapísanom), že posvätenie je celoživotný proces a toto sa môže stať jedine robením každodennej voľby pre bytie posvätení Pánom. Musíme si vyberať poslúchať a ukrižovávať naše telesné túžby, aby sme podľa poriadku mohli povedať, že to už viac nie sme my, čo žijeme, ale Kristus ktorý žije v nás (Galaťanom 1:20).

Ktorýkoľvek Kresťan, ktorý trvá na tom, že nepotrebuje každodenne ukrižovať jeho telo (Galaťanom 5:24), ale zlovoľne si vyberá žiť v opakovanom hriechu a neposlušnosti, ten podvádza sám seba. Bohu sa nemožno posmievať, lebo tí, ktorí zasievali pre potešenie vôle Ducha, žnú z Ducha večný život; tí, ktorí zasievali pre potešenie vôle mäsitého tela, žnú pre seba záhubu (Galaťanom 6:7-8).

S Pánovou milostivou pomocou, som už poukázal na dôkaz biblickej pravdy, že veriaci alebo veriaca môže stratiť jeho alebo jej spásu v Kristovi skrze zlovoľnú a nekajúcu neposlušnosť (napr. Matúš 7:21-23, Lukáš 6:46, Zjavenie 2:4-5, Zjavenie 3:5). Do Kristovej spásy vstupujeme jedine skrze vieru v Jeho milosť, ale musíme prebývať v Ňom skrze ochotné podriadenie sa a poslušnosť, skôr než môžeme byť úplne posvätení v Ňom (Ján 15:1-4). Toto je to, čo to znamená kráčať v Jeho svätosti, pretože Boh nám prikázal byť svätí, rovnako ako je On svätý (1.Petrov 1:15-16). Iba potom môžeme byť pripravení pre dokonalosť našej spásy v prichádzajúcom Vytrhnutí svätej Nevesty Kristovej.

Je to pre tento dôvod, že tí vlažní a svetskí Kresťania, ktorí sú polovičného srdca pri objatí Božieho posvätenia, alebo odmietajú Jeho očistenie skrze Jeho orezávanie v ich živote, nájdu sa neodvratne ponechaní vzadu po prvom Vytrhnutí, aby vstúpili do Veľkého Súženia, lebo oni by neboli pripravení pre zdokonalenie ich spásy v Kristovi v prichádzajúcom Vytrhnutí. Smutná a jednoduchá pravda je tá, že žiaden Kresťan nemôže byť pripravený vystúpiť k Pánovi vo Vytrhnutí Jeho Nevesty, ak úplne neposlúcha Božie prikázanie žiť život svätosti v Kristovi Ježišovi.

Či teda Božia milosť absentuje z procesu posvätenia? Nie, vôbec nie, lebo keby to tak bolo, potom by žiaden z nás nemohol byť posvätený v Kristovi. Božia milosť je nám daná zdarma, pokiaľ sa poslušne poddávame Jeho orezávaniu v našom živote, takže sme uistení o Jeho odpúšťaní a očisťovaní skrze Krv Krista, kedykoľvek zakopávame a upadáme do hriechu (1.Jánov 1:9), v celoživotnom procese posväcovania.

Boh vie, že ešte nie sme dokonalí v Kristovi a On vie, že sa zakopneme a spadneme počas kráčania úzkou cestou života, ale Jeho všedostačujúca milosť daná nám skrze Jeho Syna nás ponesie do našej destinácie -- k našej zdokonalenej spáse v Kristovi Ježišovi! (1.Jánov 3:2-3) Teda, tí ktorí sa stavajú proti biblickej pravde postupného posvätenia v Kristovi na falošnom predpoklade, že to znamená náboženské skutky, a nie Božiu dostatočnú milosť, sú žalostne pomýlení. Lebo dokonca v procese posvätenia, Božia milosť je večne-prítomná aby nám pomáhala nadobudnúť dokonalosť v Ježišovi Kristovi, Jeho Synovi. Aleluja!

V závere, buďme konzistentne starostliví pri preskúmavaní Božieho Slova, drahí milovaní (2.Timotejovi 2:15), lebo Boh nie je autorom zmätku, ale poriadku a pokoja (1.Korinťanom 14:33a). Modlím sa, aby vám toto vysvetlenie pomáhalo prísť k jasnejšiemu porozumeniu Božieho Slova o tomto dôležitom aspekte našej spásy v Kristovi Ježišovi. Pomodlime sa tiež za tých, ktorí veria v túto diabolskú doktrínu, aby Boh odstránil šupiny z ich očí a odzátkoval ich uši, aby podľa poriadku mohli vidieť a počuť Jeho pravdu.

'Prebuď sa, ó spáč, povstaň z mŕtvych, a bude ti žiariť Kristus!' (Efezanom 5:14)

Požehnania a Lásku posiela Mark Chen

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=362863390552536&id=100004866347262

Falošná doktrína "Raz zachránení - navždy zachránení" (1. časť)

Falošná doktrína "Raz zachránení - navždy zachránení" - 27. decembra 2014 o 7:07

Najdrahší bratia a sestry,

Pán ma vyzýva podeliť sa s vami o komentár, ktorý som dal nedávno na Youtube ohľadom populárneho falošného učenia "raz zachránení - navždy zachránení" v mnohých cirkvách. Učinil som tento komentár pre pomoc jednému bratovi v Kristovi porozumieť dôležitosti posväcovania sa v živote každého veriaceho, v našej púti spasenia v Kristovi Ježišovi.

Vysvetlil som tieto veci ako prídavok ku Pánovmu zdieľanému oznámeniu ohľadom potreby pre každého člena Jeho Nevesty byť ochotne a úplne posvätený skrze Boží očistný oheň, skôr ako môžeme byť kompletne naplnení s mocou Jeho Ducha Svätého, a skôr než môžeme byť započítaní ako hodní uniknúť prichádzajúcemu súženiu (Lukáš 21:36).

Tu je môj komentár pre tohto brata na Youtube:

'Ohľadom dôležitej záležitosti našej spásy, Pán už potvrdil mnohým, že učenie o spáse "raz zachránení - navždy zachránení" je zvádzaním od nepriateľa. Prečo je toto tak? Pán nám vysvetlil, že naša spása v Ňom je púťou, ktorá nás berie skrze 3 etapy: ospravedlnenie (náprava pred Bohom pomocou viery v Kristovo zmierenie), posvätenie (riadne pokánie, vyznanie hriechov v poslušnosti k Bohu) a dokonalosť (dokončenie našej spásy keď naša duša, duch a telo sa stávajú dokonalé v Ježišovi Kristovi).

Mnohí Kresťania chcú Ježiša, aby bol ich Záchrancom, ale nie sú ochotní zaplatiť náklady pravého učeníctva opustením sebalásky a vecí sveta (Matúš 10:38-39, 1.Jánov 2:17, Galaťanom 2:20, 5:24). Toto je to, čo znamená vyznať Ježiša 'Pánom'. Jedine ochotným a poslušným podriadením sa procesu Pánovho posväcovania v našom živote sa môžeme stať prinášajúcimi viacej ovocia v našom kráčaní s Duchom Svätým (Galaťanom 5:22-26).

Keď toto konáme denne, Boh nás bude orezávať, aby nás zbavil hriešnych ciest v našom živote, aby sme sa stali úrodnejšími v Ježišovi Kristovi (Ján 15:1-4). Toto je pre Jeho slávu a poctu, lebo účel Božieho prečisťujúceho ohňa v našom živote je vytvarovať nás k podobe Jeho milovaného Syna, Ježiša Krista, takže dokážeme našu vieru a poslušnosť v Neho vytrvávaním skrze naše skúšky, ktoré prichádzajú ako výsledok pravého učeníctva (1.Petrov 1:6-7). Pán Ježiš toto potvrdzuje v Jánovi 16:33 a tak máme víťazstvo v Kristovi, našom Záchrancovi!

Preto nám Pán jasne oznamuje, že tí, ktorí boli ospravedlnení vierou v Neho, ale odmietajú každodenne dvíhať svoj kríž, aby Ho nasledovali, nie sú Ho hodní (Matúš 10:37-39). Tí, ktorí odmietajú poslúchať Pánovo prikázanie, aby boli posvätení skrze každodenné pokánie z hriechov a poslušnosť k Jeho Vôli v ich životoch sú tí, ktorí sa zatúlali mimo priamu a úzku cestu Života, ktorú možno nájsť jedine v Ňom. Títo svetskí veriaci si vybrali odbáčať na širokú a všestrannú cestu, ktorá vedie do záhuby, a ak neučinia pokánie a nebudú prosiť Pána, aby ich priniesol späť na úzku cestu života, tak stratia ich spásu v Ňom.

Toto je biblická pravda, ktorá je výrazne podporená Svätými Písmami, keď si čítame pasáže ako je Zjavenie 2:4-6 a Zjavenie 3:5, ktoré sú dopismi pre rozličné Kresťanské cirkvi. Keď Kristus odstráni náš svietnik z Jeho prítomnosti a keď vyškrtne naše meno z Knihy Života, vtedy strácame našu spásu v Neho, ak sa nekajáme a neobraciame sa opäť naspäť k Nemu.

Zjavenie 3:5 zvýrazňuje, čo sme doposiaľ prediskutovali, že tí, ktorí si prajú byť zdokonalení v Kristovi a dosiahnuť kompletnú spásu svojho ducha, duše a tela, musia vytrvávať v Kristovi Ježišovi, aby podľa poriadku dosiahli toto víťazstvo, podľa milosti Božej (2. Korinťanom 12:9). Tí, ktorí si to neprajú, sú podobní neúrodným neužitočným vetvám, ktoré náš Otec odstráni z Viniča (Ježiša Krista). Oni zoschnú a budú príležitostne vhodení do ohňa (Ján 15:6).

Toto má na mysli apoštol Peter, keď nás napomína, aby sme si overovali naše povolanie a vyvolenie, pokračovaním v Kristovi Ježišovi prinášaním dobrého ovocia a dobrých skutkov Ducha Svätého (2.Petrov 1:5-11). Toto má na mysli aj apoštol Pavol, keď nás povzbudzuje "vypracovávať si našu spásu so strachom a chvením" (Filipanom 2:12b), pretože naša spása nie je kompletná, až do dňa Krista Ježiša (Filipanom 1:6).

Preto tí, ktorí sú ospravedlnení vierou v Ježiša Krista, ale zlyhávajú v skúške posväcovania, nebudú prichystaní pre zdokonalenie ich spásy v Kristovi, keď On príde pre Jeho Nevestu vo Vytrhnutí v deň Pánov (Filipanom 1:6, 1.Jánov 3:2-3). Oni nebudú pripravení vystúpiť k Pánovi v prichádzajúcom Vytrhnutí, lebo Pán si prichádza vyzdvihnúť Nevestu, ktorá je svätá a spravodlivá skrze Jeho posvätenie (Efezanom 5:25-27).

Žiaľ, oni budú ponechaní vzadu, aby čelili Veľkému Súženiu ako poslednej šanci pre nich, aby prešli skrze nevyhnutný proces zjemňovania a očisty ich viery v Krista. Ak niektorí z nich zahynú v prichádzajúcich súdoch Boha, skôr než sa poslušne oddajú k Pánovmu posväcovaniu v nich, tak sú v reálnom nebezpečenstve straty ich spásy v Ježišovi. Lebo tí z nás, ktorí odmietajú biblickú pravdu posvätenia a túlia sa k falošnému evanjeliu neviazanej milosti, títo budú šokovaní keď zistia pravdu o Božom neomylnom Slove (2. Timotejovi 3:16).

Príliš mnohí Kresťania uprednostňujú nárokovať si, že Božia milosť prikryje všetky ich hriechy, a otvorene odmietajú potrebu poslušnosti k Pánovmu posväteniu v ich živote. Vskutku, oni pohŕdajú biblickým konceptom pokánia, pretože veria, že Božia milosť a odpustenie automaticky prikrýva ich minulé, súčasné i budúce hriechy. Zlyhávajú v uvedomení si, že hoci je náš Boh milosrdný a odpúšťajúci (Žalm 103:8), taktiež je svätým Bohom, ktorý očakáva od Jeho detí, že budú sväté, tak ako je On svätý (1.Petrov 1:15-16).

Máme problém, ak neposlúchame Božie prikázanie byť svätí, a ak si vyberáme používať Jeho úžasnú milosť a trpezlivosť s nami ako prikrývku pre naše zlovoľné hriechy. Božia dlho-znášajúca trpezlivosť s nami je zamýšľaná pre pritiahnutie nás naspäť k Nemu vo viere, pokání a poslušnosti, aby sme tak podľa poriadku boli zachránení od Jeho prichádzajúceho hnevu (2.Petrov 3:15). Božia trpezlivosť NEZNAMENÁ, že On prijíma a schvaľuje naše hriešne zaobchádzanie s Jeho milosťou voči nám.

Veď či nie je napísané, že musíme uctievať Boha s úctou a bázňou, lebo náš Boh je stravujúcim ohňom? (Hebrejom 12:28-29). Vskutku, je to tak! Títo zmyselní Kresťania si neuvedomujú, že Božia trpezlivosť s nimi nie je znamením, že On prehliada ich neposlušnosť, ale aby im dal čas kajať sa vo viere a poslušnosti (2.Petrov 3:9). Modlím sa, nech Pán otvorí ich oči a uši, aby mohli vidieť a počuť Jeho pravdu, skôr než bude pre nich príliš neskoro, lebo Satan sa snaží privliecť ich do pekla s týmto širokorozšírením zvádzaním.'

Zjavenie 2:4-5
4 Ale mám proti tebe to, že si opustil tvoju lásku, ktorú si mal prvotne. 5 Pamätaj preto odkiaľ si vypadol, a čiň pokánie a čiň skutky, aké si činil prvotne; ale ak nie, prídem rýchlo k tebe a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta, keď neučiníš pokánie.

Zjavenie 3:5
5 Ten, kto bojuje víťazne, bude oblečený v bielom rúchu, a nevyškrtnem jeho meno z knihy života a vyznám jeho meno pred mojím Otcom a pred jeho anjelmi.

Šalom!  Mark Chen

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=362377373934471&id=100004866347262

sobota 10. októbra 2020

Čudné fenomény budú vídané po celom svete, mnohé národy destabilizované

Čudné fenomény budú vídané po celom svete, mnohé národy destabilizované - 9. 10. 2020

Písmo: Matúš 24:15-21 Keď teda uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel, že stojí na svätom mieste (Kto čítaš, rozumej!), 16 vtedy tí, ktorí budú v Judsku, nech utekajú na vrchy; 17 kto bude na postreší, nech nezostupuje, aby vzal niečo zo svojho domu, 18 a kto na poli, nech sa nevracia späť, aby vzal svoje rúcho. 19 Ale beda tehotným a tým, ktoré budú kojiť v tých dňoch. 20 Ale modlite sa, aby sa váš útek neprihodil v zime ani v sobotu. 21 Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz, ani už nikdy viac nebude.

Prepis Slova: Bezprecedentné ničenie prichádza. Prezident povolá armádu pre zastavenie násilia, rabovania a podpaľačstva. Ľudia budú zlyhávať v srdciach. Ak ste sa nepripravili, nebudete mať čas. Strážte si vašu rodinu. Čudné fenomény budú vídané po celom svete, mnohé národy budú destabilizované. Nebojte sa, Moje slovo je pravda. Majte vieru, Ja od vás nikdy neodídem. Otvorte vaše oči, pravda stojí pred vami.

https://www.youtube.com/watch?v=NvTacRtfP88


Ježiš sa vracia späť pre svoju cirkev, milióny ľudí zmiznú

Ježiš sa vracia späť pre svoju cirkev, milióny ľudí zmiznú - 5. októbra 2020.

Písmo: 1.Solúnčanom 4:15 "Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli. 16 Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. 17 Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom. 18 Preto sa potešujte navzájom týmito slovami!"

Živé Božie Slovo: Muži v hodvábnych oblekoch sedia vo svojich vysokých vežiach pripravujúc nové zákony spútanosti pre moje deti. Vedú vás k tomu, aby ste verili, že rozprávajú pravdu a pracujú pre vaše dobro. Nápis je na stene - Mene, Mene, Mene. Ja Som na tróne milosti. Predurčené časy sa dostavili. Prichádzam pre moju nevestu-moju cirkev. Keď ona odíde, zem sa stane Satanovým ihriskom. Chaos a ničenie, plakanie a kvílenie, keď sa nekajúcni a neveriaci budú skúšať pochopiť, čo sa to udialo a kam odišli milióny ľudí. Pretože oni nevedia, kto Ja Som, budú nariekať v temnote. Moja nevesta oblečená v jemnom plátne bude po mojom boku. Teraz sa začína koniec. Ten, kto máš ucho, naslúchaj tomu, čo vraví Duch Svätý.

https://www.youtube.com/watch?v=gF457Uwe1SM

Zvuk Môjho hlasu spôsobuje, že sa trasú nebesia

Zvuk Môjho hlasu spôsobuje, že sa trasú nebesia - 1. 10. 2020

Písmo: Joel 2:10 "Pred jeho tvárou sa bude triasť zem, chvieť sa budú nebesia, slnko a mesiac sa zatmejú, a hviezdy stiahnu svoj lesk."

Ježišove slová: "Vaše dni sú číslované pre konanie Mojich dobrých skutkov. Nasledovali ste Moje cesty? Moji poslovia a proroci rozprávajú pravdu... naslúchali ste? Pokorili ste sa? Pomáhali ste núdznym? Otvárali ste vaše srdce utláčaným? VŠETKO SOM VIDEL A VY STE NEDOSTAČUJÚCI! Mnohí ku Mne volajú a pýtajú si Moju pomoc, ale či čítavajú Moje slová? JA SOM BOH PORIADKU - SVÄTÝ JE MOJE MENO! Zvuk Môjho hlasu spôsobuje že sa trasú nebesia. MÔJ HNEV JE ZAPÁLENÝ A MOJA VÔĽA BUDE UČINENÁ! Zem sa zatrasie sem a tam a VŠETCI SKLONIA SVOJE KOLENO PRED MOJÍM MAJESTÁTOM .... Amen!"

https://www.youtube.com/watch?v=7aOEtdN7xlM

Poznanie Hlasu Boha

Poznanie Hlasu Boha - 5. 10. 2020 - varovania ľuďom od Andreja


Niet ničoho v celom svete ako je poznanie hlasu Jediného Pravého Živého Boha! Mohli by ste študovať antropológiu, mohli by ste študovať náboženstvo, mohli by ste študovať spiritualitu, a mohli by ste vedieť veci o duchovnej oblasti bez toho, aby ste reálne poznali hlas Pravého Živého Boha. Jediná cesta ako spoznať Ježiša Krista, Jediného a Pravého Živého Boha je spoznávaním Ho v DUCHU a v PRAVDE. Máte rozprávať k Nemu, modliť sa k Nemu a pýtať si od Neho uši na počúvanie a oči na videnie. Mnohí ľudia nevedia, kde začať, myslia si, že sa tp začína so vzdelávaním, takže sa ponoria do kníh. Nie je nesprávne poznať to, čo Ježiš povedal (ako znalosť v hlave), poznať bibliu, to pravdaže nie je nesprávne, a ak ste ešte nečítali, PREČÍTAJTE SI EVANJELIÁ, prečítajte si Matúša, Mareka, Lukáša a Jána, ak ste doposiaľ ešte nečítali evanjeliá. Avšak dnes my nemáme nedostatok znalostí, nemáme nedostatok ľudí znalých písma, ktorí sú vzdelaní. Práveže máme ľudí, ktorí vedia čo všetko Ježiš povedal a aj všetko podstatné o každom inom náboženstve, ale to ich neprináša o nič bližšie k pravde. Máme národ ľudí s NEDOSTATKOM SEBA KONTROLY, a sebakontrola pochádza od Ducha Svätého, reálna seba-kontrola, reálna láska, reálna originálna láska k Bohu a k ostatným. Táto prichádza len od Ducha Svätého a jediná cesta, ktorou môžete reálne mať sebakontrolu a prekonať všetky chúťky mäsitého tela, jediná cesta ktorou môžete naozaj mať pravú lásku k Bohu a k ostatným, ten druh ktorý BOH vyžaduje, je ak ste ZNOVU NARODENÍ a ak sa podieľate na spoločenstve, reálnom spoločenstve s Ježišom, na NOVEJ ZMLUVE, kde jete Jeho telo, pijete Jeho krv a ste živení z každého jedného slova, ktoré k vám On rozpráva. Náboženstvo nemôže toto uskutočniť, nemôžu uskutočniť Novú Zmluvu, nemôžu uskutočniť žitie z každého jedného slova, ktoré Boh hovorí. Oni žijú z každého slova, ktoré je napísané v knihách, žijú na princípoch a to najbližšie k Bohu čo väčšina kresťanov dosiahne je to, čo oni nazývajú "božské princípy". Ale nasledovanie Ježiša Krista nie je o náboženských princípoch, nie je len o jedení chleba a pití vína, je to o žití z Ježišovho tela a pití Jeho krvi. (V podobenstve.) Takže, čo to znamená? To znamená, že žijete z každého slova, ktoré On rozpráva, pretože Jeho slová sú ŽIVÉ a vy prijímate pokrytie Jeho krvou pre odčinenie vašich hriechov, pripomínate si tú Novú Zmluvu. Ježiš vylial Jeho krv pre odpustenie hriechov, aby mohol očistiť vás i mňa od KAŽDEJ našej nespravodlivosti, aby sme už viacej nehrešili, ale aby sme sa pravdivo kajali a boli umytím ZBAVENÍ tých hriechov, aby sme žili v novosti života. Problémom nie je nedostatok poznania týchto vecí. Problémom je nedostatok SEBA-KONTROLY, nedostatok prijímania DUCHA BOŽIEHO, kvôli NEDOSTATKU MODLITBY. Potrebujeme sa stať odpojení od sveta, od všetkých vecí sveta, od všetkých znalostí sveta, od všetkých svetských ciest, od živlov sveta. Vieme že svet je široká cesta do pekla. Ale slová Ježišove, JEHO CESTA je priama a úzka cesta k večnému životu, TO JE CESTA, KTORÚ POTREBUJEME NÁJSŤ A VYDRŽAŤ KRÁČAŤ S PÁNOM PO CELEJ CESTE DO ÚPLNÉHO KONCA.  Toto je cesta! Cesta pravej seba-kontroly, pravého odovzdania sa, pravého pokánia a novosti života, kde sú nám dané uši k počutiu, aké žiadna spirituálna osoba nemôže počuť. Lebo môžete sa stať duchovným bez uší, ktoré opravdivo počujú Ježiša Krista, keď budete počúvať len všemožných duchov, ktorí sú na zemi, vo svete. Budete duchovní ale nebudete ZNOVUZRODENÍ. My potrebujeme byť duchovní, ale potrebujeme byť ZNOVUZRODENÍ a mať tie uši, ktoré sú živé, srdce ktoré tlčie, potrebujeme byť živí v Ježišovi Kristovi. Každý jeden z nás sa potrebuje dostať na tú jedinú pravdivú cestu, ktorá vedie k večnému životu a nejestvuje mnoho ciest. Nie každá cesta vedie k večnému životu, tam vedie len jedna cesta, kvôli tomu je to priama a úzka cesta. Ježiš Kristus sú tie dvere, On je tá brána a On je tá JEDINÁ CESTA, ktorá vedie k BOHU. Iní bohovia nevedú k JEDINÉMU PRAVÉMU BOHU, iné náboženstvá nevedú k JEDINÉMU PRAVÉMU BOHU. Tá cesta je cez spravodlivosť, cez svätosť, cez vzťah, nie cez náboženstvo, cez chodenie do cirkvi, cez nacvičovanie duchovnosti, ale počúvaním Ježiša Krista. Potrebujete sa začať modliť k Ježišovi Kristovi, žiadať Ho o uši ktoré počujú, o oči ktoré vidia a aby vás prebudil pre Jeho pravdu. Modlite sa k Nemu každý jeden deň, od chvíle keď sa prebudíte až dovtedy kým si ľahnete spať. Neustále sa modlite bez prestania. Ježišova zhovievavosť nech je s vami.


https://www.youtube.com/watch?v=rAAAtocQzrg

Stále Varujem a Volám

Stále Varujem a Volám – 10. októbra 2020 - Slová Ježišove k nám všetkým

Stále Varujem a Volám mnohých z Lásky a pretože Som Starostlivý k pokániu, aby boli Uzmierení a v Pokoji so Mnou. Zomrel som za všetkých z Lásky. Zaplatil Som Najvyššiu Cenu s Mojou Krvou na Kríži. Nenachádzam Žiadne Potešenie v smrti hriešnika. Nie je to Moja Vôľa aby ktokoľvek zahynul, ale aby všetci činili pokánie pre matie Večného Života. Vyhľadávajte Život a Nie smrť.

Teraz je Čas Milosti. Dobre si to zvážte, pretože Čas Milosti sa tiež rýchlo kráti a pre mnohých to môže byť dokonca dnešok. Mnohí zomierajú každý deň, niektorí náhle a neočakávane. Toto je dôvod, prečo musíte byť vždy Pripravení, Mne Potešiteľní, tak nech vás Nájdem za Hodných v ten Deň, aby ste boli schopní Vstúpiť do Neba. Mnohí to skúsia, ale Nebudú toho schopní. Dvere sú Úzke. Musíte sa pevne snažiť, aby ste boli schopní Vstúpiť. Nie každý, kto Mi Vraví Pane, Pane Vstúpi v ten Deň. Poviem mnohým, Choď Preč, Ja Som ťa Nikdy NePoznal, ty ktorý konáš neprávosť. Poznám každé srdce, všetky pohnútky a myšlienky. Som jediný, kto vám Dovolí Vojsť alebo vás Odmietne. Ja Som jediná Cesta, Pravda a Život a mimo Mňa nie je Žiaden iný a ani nikdy nebude. Nedávajte sa nikým zviesť so lžami a s prázdnymi prisľúbeniami. Vyhľadávajte Ma a Nájdete Ma.

Stále Varujem a Volám, aj v tento deň. Volanie vychádza von. Moje Slová sa Nevrátia ku Mne Naprázdno, ale Uskutočnia všetko čo Chcem. Volám hriešnikov k pokániu, pretože nebude Žiadna Milosť bez pravého ľútostiplného pokánia. Čiňte pokánie a odvráťte sa od všetkých vašich skazených ciest a budete mať Nádej na Večný Život na konci. Buďte Múdri, čas je esenciálny, pretože dni sú zlé.

Naslúchajte Mi a budete Žiť. Ja Varujem a Volám až do toho Dňa, vtedy na to bude príliš neskoro.

https://www.youtube.com/watch?v=AFxBxzuruaU

Nezávisiac od čohokoľvek, buďte vždy v Pokoji

 Nezávisiac od čohokoľvek, buďte vždy v Pokoji – 9. októbra 2020 - Ježišove slová k nám.

Nezávisiac od vašej situácie, od toho aké môžu byť vaše okolnosti, buďte vždy v Pokoji. Nedajte si nikým vziať váš pokoj ani komukoľvek ukradnúť vám pokoj. Ak ste v Pokoji so Mnou, budete vždy mať a zažívať Môj pravý Pokoj, ktorý presahuje každé ľudské chápanie, dokonca aj uprostred virvaru.

V tomto svete nebude žiadny pravý pokoj bezo Mňa, Princa Pokoja, iba virvar. Dni sú zlé. Musíte vyhľadávať, ako byť vždy v Pokoji so Mnou a aj s ostatnými. Urobte vaše maximum preto, aby ste boli a žili v pokoji s každým. Zaobchádzajte s druhými ľuďmi rovnakým spôsobom, akým chcete, aby aj oni zaobchádzali s vami. Milujte jeden druhého z úprimného srdca. Vaše srdce musí byť čisté. Buďte vždy bezúhonní vo všetkom čo vravíte a robíte. Strážte si vaše srdce viac než čokoľvek iné. Nezáleží na tom, čo máte zniesť a vydržať v tomto dočasnom živote, udržujte si váš Pokoj.

Mnohí si Vyberajú byť zlí a Nie Dobrí. Nenechajte ich ukradnúť vám váš Pokoj a vašu radosť. Ľudia sú omylní a sklamaní. Mnohí Nie vždy dodržiavajú ich prisľúbenia. Nie sú verní Ani dôveryhodní. Vy musíte byť odlišní. Musíte vyčnievať a byť deťmi Svetla a Nie temnoty, akými ste bývali, inak len klamete seba. Toto je príčina, prečo mnohí nemajú Ani nezažívajú pravý Pokoj. Sú v Nepriateľstve so Mnou a Nie sú Mi Potešiteľní. Ak neučinia pokánie a nebudú Uzmierení so Mnou, nebudú mať Žiaden pravý Pokoj. Ja Som Darca Pokoja a Obnovujem Pokoj. Buďte v Pokoji so Mnou.

V tomto svete budete mať skúšky a súženia. Budete nenávidení, prenasledovaní a niektorí zabití kvôli Mne, ale Veľká bude vaša Odmena v Nebi, Nebude to márne. Sluha Nie je väčší ako Jeho Pán. Oni Ma Nenávideli a mnohí Ma stále Nenávidia, bez príčiny. Vydržte a vytrvávajte nezávisiac od čohokoľvek a buďte v Pokoji. Ja vás Milujem a Starám sa o vás.

https://www.youtube.com/watch?v=O3GOO6_hRi8


Ovce budú rozohnané

Ovce budú rozohnané - 23. 6. 2019 Minulú noc mi Pán ukázal vodcov mnohých cirkví, spolčených pre svoj vlastný blahobyt a udržanie sa. Poto...