utorok 22. júna 2021

PRAVDA bude šokovať svet

PRAVDA bude šokovať svet - 22. júna 2021 - Slová Ježišove k nám

PRAVDA bude stále viacej šokovať svet, keďže sa Odkrýva v týchto posledných Dňoch. Nič nie je Tajné, čo Nebude ODHALENÉ, Ani nič Skryté, čo Nebude ZNÁME a Príde to na Svetlo. Ja Som Ten, ktorý Zjavuje a Dáva na Známosť, Prinášam to na Svetlo. Osvecujem všetku tmu. Som Svetlo sveta, Jediný Záchranca, Mesiáš, Princ Pokoja a bezo Mňa nebude vo svete Žiaden pokoj, iba virvar.

Mnohí si volia milovať tmu viac ako Svetlo, pretože ich skutky sú zlé a Nie Dobré. Mnohí nazývajú zlé dobrým a Dobré zlým, pokladajú tmu za svetlo a Svetlo za tmu. Beda im, ak nebudú Hľadať PRAVDU a Kajať sa a neOdvrátia sa od všetkých svojich skazených ciest, Zahynú. Mzda hriechu je smrť. Duša ktorá hreší zomrie. Nebude Žiadna Milosť bez pravého ľútostiplného Pokánia.

Každý musí byť Uzmierený a v Pokoji So Mnou, pretože Ja Som vaša jediná Nádej na Večný Život na Konci a Koniec to oznámi. SOM JEDINÁ CESTA, PRAVDA a ŽIVOT. Mnohí sú oklamaní satanovými lžami a prázdnymi sľubmi a preto sú stále vo tme a Zahynú, ak neučinia Pokánie. Preto stále Volám hriešnikov aby sa Kajali, pretože Pokánie Vedie k Večnému Životu.

Je tu Nádej. Všetka PRAVDA bude Kázaná v týchto posledných Dňoch, pretože Jedine PRAVDA OSLOBODZUJE, Nie lži. Dôverujte Mi, Môjmu Plánu pre tento Čas. Moja Vôľa Bude Učinená na Zemi tak ako je ona v nebi. Ja plne Riadim. Vypracúvam všetky Veci pre Dobro pre tých, ktorí Ma Milujú, Ktorí sú Povolaní podľa Môjho Plánu a Účelu.

Buďte Ochotní byť Bojovníkom PRAVDY a Nositeľom Svetla, Majákom Nádeje pre stratených, tých ktorí sú stále vo tme, zvedení satanom a všetkými jeho lžami. PRAVDA bude šokovať svet stále viac, keďže teraz sa ODKRÝVA, pretože dni sú zlé a satan vie, že jeho čas sa rýchlo kráti. Budete ešte viacej nenávidení a prenasledovaní a niektorí i zabití kvôli Mne a pre PRAVDU, ale veľká bude vaša Odmena v Nebi, Večný Život So Mnou, S Tým, O Ktorom to celé je.

PRAVDA PREVÁŽI. KONIEC to oznámi. PRAVDA bude šokovať svet. Všetko je to Biblické.

https://www.youtube.com/watch?v=KdJXZE5o5eA

pondelok 21. júna 2021

Chcem byť Reálny pre každého

Chcem byť Reálny pre každého - 21. júna 2021 - Ježišove slová k nám

Chcem byť Reálny pre každého. Nikoho Neuprednostňujem ani Nediskriminujem. Milujem a Starám sa o každého z vás.

Musíte Túžiť a byť Rozhodnutí Hľadať Ma, až kým budem pre vás Reálny. Všetko je to medzi Mnou a vami. Nikto iný Ma nemôže Hľadať pre vás. Máte za to svoju vlastnú zodpovednosť. Musíte Pracovať na vašom Osobnom Vzťahu Lásky So Mnou. Som vždy k dispozícii, vo dne i v noci. Nikdy Nedriemem Ani Nespím. Nikto nemá žiadnu výhovorku.

Nie je to o mŕtvych náboženských praktikách. Mnohí Ma Vyznávajú Len so svojimi ústami, ale ich srdcia sú ďaleko Odo Mňa. Uctievajú to, čo Nepoznajú. Mnohí Iba O Mne Vedia, z čítania a z počúvania od iných ľudí, ale Nepoznajú Ma Reálne.

Je to voľba. Buďte Ochotní Hľadať Ma, aby ste Počuli Môj Hlas. Nikto nedokáže Nasledovať Ma, Moju Cestu, ak najprv Nepočujú Odo Mňa. Naslúchajte Mi, Poslúchajte a Nasledujte Ma, ako vás Osobne Sprevádzam a Vediem, každý krok Cesty, aby ste boli v Mojej Dokonalej Vôli. Je to voľba. Ja Nikoho Nenútim. Volám mnohých, nemnohí sú Ochotní.

Mnohí Nie sú dostatočne Zúfalí na to, aby Ma Hľadali. Tí, ktorí Ma Usilovne Hľadajú, Ma Nájdu. Odmeňujem ich. Som vždy Verný a Dôveryhodný. Moje Prisľúbenia sú pre každého, nikto nie je vynechaný. Hľadajte Ma, Až Dokým Ma Nájdete. Chcem byť Reálny každému. Chcem a Túžim za tým, že každý z vás Ma bude Poznať, Toho V Ktorého Veríte a Uctievate, Reálne. Hľadám Pravých Uctievačov, ktorí Ma Uctievajú v Duchu a v Pravde a ktorí Kráčajú so Mnou v Jednote každý deň, až do úplného Konca, pretože Koniec to oznámi.

https://www.youtube.com/watch?v=_qoevhjQTiQ


nedeľa 20. júna 2021

Som váš Abba, Otec

Som váš Abba, Otec - 20. júna 2021 - Ježišove slová k nám

Som váš Abba, Otec. Nie ste bez Otca, Moji Milovaní. Milujem vás a Starám sa o vás. Ste Moji.

Nikdy vás Neopustím. Nikdy od vás Neodídem Ani vás Nezanechám, pretože ste Moji. Nič vás nedokáže Odlúčiť Od Mojej Lásky k vám. Ja Som Láska. Dokonalá Láska Vyháňa všetok Strach. V Dokonalej Láske Niet Žiadneho Strachu. Vedzte že vás Milujem, ako nikto iný.

Umožnite Mi byť vždy vašou Prvou Láskou. Nemilujte nič a nikoho viac ako Mňa, vášho Abbu, Otca. Chcem aby ste Vedeli, že ste Mnou Milovaní, Tým, O Ktorom to všetko je. Zomrel som za vás z Lásky. Vykúpil som vás. Zaplatil som Výkupné, Najvyššiu Cenu za vás, Z Lásky, S Mojou Krvou, Na Kríži. Som váš Záchranca, váš Mesiáš. Nie ste bez Nádeje na Večný Život na Konci a Koniec to oznámi. Nepatríte už viac sebe, ale Mne. Ste Dedičmi Môjho Večného Kráľovstva, ktoré Nie je z tohto sveta, ale je Jediným Kráľovstvom, ktoré bude trvať Naveky Vekov.

Nikdy Nepochybujte o Mojej Láske k vám. Pracujte na vašom Osobnom Vzťahu Lásky So Mnou, aby ste Ma mohli Poznať, ešte Viacej a Lepšie, to kto Skutočne Som a to, Čo váš Abba, Otec Dokáže Urobiť. Vložte všetku vašu Nádej a Dôveru vo Mňa. Nikdy Nezlyhávam Ani Nesklamávam, Moji Milovaní. Vedzte, že ste Milovaní, a že vždy budete mať Abbu, Otca.

https://www.youtube.com/watch?v=pOCB3_iPZuA


sobota 19. júna 2021

Buďte vždy Vďační

Buďte vždy Vďační - 19. júna 2021 - Ježišove slová k nám

Buďte vždy Vďační. Ja vás Milujem a Starám sa o vás. Niet Nikoho Mne Podobného a ani Nikdy Nebude. Buďte vždy Vďační za to, Kto Som a za to, čo Dokážem Urobiť. Som vaša Jediná Nádej na Večný Život. Som Váš Vykupiteľ. Zaplatil Som Výkupné, Najvyššiu Cenu, S Mojou Krvou, Na Kríži, Z Lásky. Som váš Záchranca, Mesiáš, Ten, O Ktorom to všetko je.

Musíte mať vždy Vďačné Srdce voči Mne. Chváľte Ma Za to, kto Som a za to, čo Dokážem Urobiť, to čo je Nemožné, Neobyčajné, Nadrprirodzené a Bezprecedentné. Nič Mi Nie je príliš Ťažké. Som Všemocný, váš Abba Otec. Buďte Vďační, že Ma môžete Poznať a Zažívať Reálne a byť v Pokoji So Mnou, Princom Pokoja. V tomto svete nebude Žiaden pokoj Bezo Mňa, iba virvar. Vy môžete Mať a Zažívať Môj Pokoj, ktorý presahuje každé ľudské chápanie, dokonca aj uprostred virvaru. Buďte vždy Vďační za Mňa.

Máte mnohé, za čo byť Vďační. Mnohí z vás máte oveľa viac než mnohí iní. Buďte vždy Vďační za všetko, čo už máte. všetky Veci Vypracúvam pre Dobro pre tých, ktorí sú Povolaní podľa Môjho Plánu a Účelu. Nikdy Nezlyhávam Ani Nesklamávam Mojich Milovaných. Buďte vždy Vďační. Ste Požehnaní.

Ja Som váš Dobrý Pastier. Vy Ste Moji. Poznám vás a vy Poznáte Mňa. Som váš Bezpečný Prístav. Sprevádzam a Vediem vás Osobne, na každom kroku Cesty. Buďte vždy Vďační.

https://www.youtube.com/watch?v=ZOj7ZjgCaVs

piatok 18. júna 2021

Zápas o Duše

Zápas o Duše - 18. júna 2021 - Slová Ježišove k nám

Zápas o duše prebieha a bude Zosilnievať v týchto posledných Dňoch a ešte viacej pri Konci, pretože dni sú zlé a duše mnohých sú v ohrození. Poznáte Čas, v ktorom ste, Moje Milované Deti. satan, váš protivník, vie, že jeho čas sa Teraz rýchlo kráti. vyskúša a urobí svoje maximum, aby vám bránil a zastavil vás v týchto zlých dňoch. Váš Boj sa bude Rozrastať a Zosilnievať. satan reve ako lev, hľadajúci koho môže zožrať. zničil už mnohých a chce zničiť ďalších.

Tí, ktorí Duchovnými očami vidia a ušami Počujú budú Rozumieť tomu, čo sa deje Duchovne i Prirodzene. Kvôli tomuto musíte byť v Jednote So Mnou a Kráčať v Jednote So Mnou, Zajedno v Duchu a v Pravde. Moja Vôľa Bude Učinená na Zemi tak, ako je ona v Nebi. Preto sa bude Zápas o Duše Rozrastať a Zosilnievať v týchto posledných Dňoch, až do úplného Konca. Víťazstvo je vždy Zaistené So Mnou.

Buďte Neochvejní, Nepohnuteľní v týchto Dňoch a zastaňte si vašu pozíciu, zatiaľ čo sa vaša Opozícia bude Rozrastať a taktiež stále viacej Zosilnievať. Necúvnite. Všetko je to pre Duše. Oblečte si Moju Plnú Výzbroj každý deň, aby ste tak boli schopní obstáť proti všetkým úkladom satana v týchto zlých dňoch. Buďte vždy na Stráži, Všímaví a Modliaci sa. Zápas bude vyhraný Jedine s Pravdou, pretože Pravda Oslobodzuje, Nie lži. Dôverujte Môjmu Plánu. Ja Plne Riadim. Vypracúvam všetky Veci pre Dobro pre tých, ktorí Ma Milujú, ktorí sú Povolaní Podľa Môjho Plánu a Účelu. Moje Prisľúbenia Nezlyhávajú. Som vždy Verný a Dôveryhodný. Zápas o Duše Príde taktiež ku Koncu. Pomsta je Moja, Ja Odplatím a Koniec to oznámi.

Som Kráľ kráľov, Pán pánov a Boh bohov. Predo Mnou sa Skloní každé koleno a každý jazyk Vyzná, že Ja Som Pán. Som Všemocný, Kráľ Slávy.

https://www.youtube.com/watch?v=dy53hs7BxMo

štvrtok 17. júna 2021

Nenávidiaci Pravdu, milovníci lží

Nenávidiaci Pravdu, milovníci lží - 17. júna 2021 - Ježišove sväté slová k nám

Žijete v čase, kde Nenávidiaci Pravdu, milovníci lží budú vystupovať a budú známi. Budú Odhalení a Osvetlení. Mnohí sa odhaľujú stále viac a viac, to kto skutočne sú a že Nie sú to, čo zvykli predstierať, že sú, v týchto zlých dňoch. Nebudú už schopní sa ďalej skrývať. Vy ste buď Moje Deti Svetla Alebo satanove deti tmy. Mnohí si volia milovať tmu viac ako Svetlo, pretože ich skutky sú zlé a Nie Dobré. Strom je poznať podľa jeho ovocia. Takto ich spoznáte a rozpoznáte. Budete Nenávidení, Prenasledovaní a niektorí Zabití tými Nenávidiacimi Pravdu, milovníkmi lží.

Vyvarujte sa Nenávidiacich Pravdu, milovníkov lží, oni sú všade. Dni sú zlé a smerujúc ko Koncu sa to zhorší. Takýto je Čas, v ktorom ste. satan, ich otec, vie, že jeho čas sa rýchlo kráti. chce aby boli Nenávidiacimi Pravdu, milovníkmi lží. zničil už mnohých a zničí ďalších v týchto zlých dňoch, ak Včas neučinia Pokánie a neOdvrátia sa od všetkých svojich skazených ciest. Mzda hriechu je smrť. Duša ktorá hreší zomrie. Nebude Žiadna Milosť bez pravého ľútostiplného Pokánia.

Moje Milované Deti, Nesužujte sa kvôli Nenávidiacim Pravdu, milovníkom lží. Ich dni sú rátané. Pomsta je Moja, Ja Odplatím. Bude to pre nich Hrozná Vec Padnúť Do Mojich Rúk. Ja Som Láska, ale Som aj Stravujúci Oheň k Mojim Protivníkom. Vaši nepriatelia sú aj Mojimi Nepriateľmi. Beda im, ktorí nazývajú zlé dobrým a Dobré zlým, ktorí pokladajú tmu za svetlo a Svetlo za tmu.

Nenachádzam Žiadne Potešenie v smrti hriešnika. Preto Volám hriešnikov k Pokániu, skôr ako na to môže byť už príliš neskoro. To Nie je Moja Vôľa, aby ktokoľvek Zahynul, ale aby všetci Činili Pokánie, aby mali Nádej na Večný Život na Konci. Je to Voľba. Vy všetci máte Slobodnú Vôľu. Kajajte sa Teraz, Inak Zahyniete.

Buďte Rozumní a Nie pochabí. satan nechce, aby Nenávidiaci Pravdu, Milovníci Lží, boli Slobodní a pritom Jedine Pravda Oslobodzuje, Nie jeho lži. Hľadajte Pravdu a Nájdete Pravdu, ak chcete byť Slobodní. Ak vás Ja Oslobodím, potom budete Skutočne Slobodní. Milujem vás a Starám sa o vás. Víťazstvo je vždy zaistené So Mnou. Som jediný Záchranca, Mesiáš sveta. Buďte Uzmierení a v Pokoji So Mnou, Princom Pokoja. Nebuďte Ani Nezostávajte Nenávidiacimi Pravdu, milovníkmi lží, pretože to vedie len k Večnému Zatrateniu a Koniec to oznámi.

https://www.youtube.com/watch?v=9RNQUvF8zjE


streda 16. júna 2021

Zmeny budú Rapídne

Zmeny budú Rapídne - 16. júna 2021 - Slová Ježišove k nám

Zmeny budú Rapídne (náhle a rýchle). Veci budú Eskalovať v týchto posledných Dňoch. Moja Vôľa bude Učinená na Zemi tak ako je v Nebi. Nikto Ma Nedokáže Zastaviť. Ja Plne Riadim. Poznám Koniec od Začiatku. Som Alfa a Omega, Začiatok a Koniec, Prvý a Posledný, Ten Ktorý Je, Ktorý Bol a Ktorý Príde v Zasľúbenom Čase, s Veľkou Mocou a Veľkou Slávou.

Dôverujte Môjmu Plánu a Účelu, lebo Zmeny budú Rapídne v tomto Čase. Moje Slová sa Nevrátia ku Mne Naprázdno, ale Uskutočnia všetko čo Chcem, ako Chcem a Kedy Chcem a všetko pre Moju Slávu (Glóriu). Predpovedané sa bude stále viac Odvíjať v týchto posledných dňoch. Moje Prisľúbenia Nezlyhávajú. Som vždy Verný a Dôveryhodný. Nie Som Ohraničený Ani Obmedzený. Robím čo je Neočakávané, Nemožné, Neobyčajné, Nadprirodzené, Bezprecedentné, Mojou Cestou, lebo toho Som Schopný. Som Všemocný, Nekonečný a Všemohúci.

Tí, ktorí očami vidia budú Vidieť a ktorí ušami počujú budú Počuť a Rozumieť. Zmeny budú Rapídne a veci budú Teraz Eskalovať. Dobre si to Uvážte, buďte vždy Pripravení a Pohotoví. Naslúchajte, Poslúchajte a Nasledujte Moje Inštrukcie a Usmernenia a Neotáľajte. Načasovanie znamená všetko v týchto posledných Dňoch, pretože dni sú zlé a satan reve ako lev, hľadajúci koho môže zožrať. Duše mnohých sú v ohrození. Buďte vždy na Stráži a Obozretní. Nenechajte satana uchvátiť mimo Stráže. on vie, že jeho čas sa Teraz rýchlo kráti. Buďte Neochvejní, Nepohnuteľní a Pevní vo vašej Viere. Nasledujte Ma, Moju Cestu, keď Idem Pred vami, aby som kľukaté miesta spravil priamymi, drsné miesta hladkými a Otváral Dvere Podľa Môjho Plánu a Účelu pre tento Čas.

Moji Milovaní, všetky Veci Vypracujem Pre Dobro, pretože Ma Milujete a ste Povolaní Podľa Môjho Plánu a Účelu pre tento Čas. Nezlyhávam Ani Nesklamávam. Očakávajte Zmeny, budú Rapídne.

“Daniel odpovedal a riekol: Požehnané buď Meno Božie Naveky Vekov, Lebo Múdrosť a Moc sú Jeho. 21 A On Mení Časy a Doby; Zosadzuje kráľov a Dosadzuje kráľov; Dáva Múdrosť múdrym A Poznanie tým, ktorí majú Porozumenie. 22 Zjavuje Hlboké a Tajné Veci; Pozná čo je vo tme, A Svetlo Prebýva S Ním.” Daniel 2:20-22

https://www.youtube.com/watch?v=CKc1qW2ZRvY


utorok 15. júna 2021

Trpezlivo Vydržte

Trpezlivo Vydržte - 15. júna 2021 - Ježišove slová k nám

Každý jeden musíte Trpezlivo Vydržať až do úplného konca. Nezáleží na tom, čím máte prejsť v tomto dočasnom živote, i ten príde ku koncu, pre niektorých skôr než pre iných. Každý deň mnohí zomierajú, niektorí náhle a neočakávane. Buďte preto vždy Prichystaní a Hodní Mňa, aby ste Zdedili Moje Večné Kráľovstvo na Konci, pretože Koniec to oznámi.

Nestrachujte sa ani Nezúfajte. Či žijete alebo umierate, musíte Vedieť a Spoľahnúť sa na Mňa, že ste Moji, Moji Milovaní. Majte Vieru vo Mňa. Vložte všetku vašu Nádej a Dôveru vo Mňa. Trpezlivo Vydržte, pretože vaša Viera bude skúšaná mnohokrát a na rôznych cestách aj v týchto posledných Dňoch. Buďte Pevní vo vašej Viere, aby ste boli Víťaznými Premožiteľmi. Víťazstvo je vždy zaistené So Mnou. Milujem vás a Starám sa o vás.

Nemyslite si, že budete milovaní svetom, ale Vedzte, že budete nenávidení, prenasledovaní a niektorí zabití kvôli Mne a to oveľa viac v týchto zlých dňoch. Oni Ma Nenávideli bez Príčiny a stále Ma Nenávidia. Všetko to znášajte a veľká bude vaša Odmena, Večný Život So Mnou, S Tým, O Ktorom to celé je.

Odpočívajte v Mojom Ubezpečení, že skazení Neuniknú, ich dni sú rátané. Pomsta je Moja, Ja Odplatím. Bude to pre nich Hrozná Vec Padnúť Do Mojich Rúk. Ja Som Láska, ale Som Aj Stravujúci Oheň k Mojim Protivníkom. Vaši nepriatelia sú aj Mojimi Nepriateľmi, Moji Milovaní. Trpezlivo Vydržte, lebo dni sú zlé. satan vie, že jeho čas sa rýchlo kráti. Buďte vždy na Stráži, Všímaví a Modliaci sa.

Trpezlivo Vydržte, Vedzte že Ja Plne Riadim. Vypracúvam všetky Veci Pre Dobro Podľa Môjho Plánu a Účelu, v Mojom Určenom Čase. Moje Prisľúbenia Nezlyhávajú. Moja Vôľa Bude Učinená na Zemi tak ako je v Nebi.

https://www.youtube.com/watch?v=JvPWBsZf7gM

pondelok 14. júna 2021

Je tu Čas

Je tu Čas - 14. júna 2021 - Ježišove slová k nám

Je tu Čas pre každého, aby Mi Naslúchal, Poslúchal a Nasledoval Ma, jedine Moju Cestu a to Až Do úplného Konca. Tí, ktorí Nie sú ochotní, si ponesú následky, pretože Koniec to oznámi. Budú za to musieť na Konci viniť len samých seba. Ja Nikoho Nenútim. Volám mnohých, ale nemnohí sú ochotní. Buďte jedným-jednou z nich a Nebudete Sklamaní, Nebude to márne.

Ja Som Jediná Cesta, Pravda a Život. Ak chcete mať Nádej na Večný Život na Konci, potom Poďte Nasledovať Ma, Moju Cestu. Ja Nikoho Neuprednostňujem ani Nediskriminujem. Máte na výber. Buďte Rozumní a Nie pochabí, pretože Koniec to oznámi. Je tu Čas a Čas sa rýchlo kráti. Nečakajte. satan vždy vyskúša svoje maximum, aby vám prekážal a zastavil vás so všetkými jeho lžami, mnohými úkladmi a prázdnymi sľubmi. Nepadajte mu za korisť. Buďte Ochotní a Rozhodnutí. Podriaďte sa úplne Mne a Mojej Autorite. Zaprite sa, zdvihnite váš kríž každý deň a nielen v niektoré dni, alebo keď to tak cítite a nasledujte Ma, Mojou Cestou, keď vás Ja Osobne Sprevádzam a Vediem, každý krok Cesty, aby ste boli v Mojej Dokonalej Vôli. Moja Vôľa buď Učinená. Je to Každodenné Kráčanie So Mnou V Jednote, Zajedno V Duchu a V Pravde. Toto je Mi Potešiteľné.

Musíte byť Hodní Mňa a Môjho Večného Kráľovstva, pretože Nie každý, kto Mi Vraví "Pane, Pane" Zdedí Moje Večné Kráľovstvo na Konci, pretože Poviem mnohým v Ten Deň: Choďte Preč, Ja som vás Nikdy Nepoznal, vy ktorí Činíte neprávosť. Čo Poviem vám? Vy ste zodpovední za vaše vlastné Kráčanie a Osobný Vzťah Lásky So Mnou. Všetko je to medzi Mnou a vami. Voľba je vaša vlastná s následkami. Buďte Rozumní a Nie pochabí, pretože Koniec to oznámi a vy nikdy neviete, kedy to môže byť váš Koniec. Buďte Pripravení, vždy Pohotoví a Hodní.

Je tu Čas pre skazených, aby ste zanechali všetky vaše skazené cesty, skôr ako na to môže byť už príliš neskoro. Nebude tu Žiadna Milosť bez pravého ľútostiplného Pokánia a Koniec to oznámi. Teraz je Čas Milosti, zajtrajšok Nie je prisľúbený. Nezatvrdzujte si svoje srdce, budete to ľutovať. Ja Poznám každé srdce, všetky pohnútky i myšlienky. Je tu Čas byť seriózni. Nenachádzam Žiadne Potešenie v smrti hriešnika, kvôli tomu Volám hriešnikov k Pokániu. Kajajte sa a budete Žiť, pretože ak Odmietate, Zahyniete.

https://www.youtube.com/watch?v=zjdMk_U5X00


nedeľa 13. júna 2021

Zrejmejšie

Zrejmejšie - 13. júna 2021 - Ježišove slová k nám

Stane sa to zrejmejšie v týchto posledných dňoch a vy budete Rozpoznávať a Poznať tých, ktorí Patria ku Mne a Môjmu Večnému Kráľovstvu i tých, ktorí patria k satanovi a jeho kráľovstvu. Rozdiely budú zrejmejšie. Vy ako Moje Milované deti budete nenávidení a viacej prenasledovaní a viacerí budú zabití kvôli Mne. satan a tí, ktorí patria k nemu, Nenávidí takisto Mňa a bez Príčiny. Zomrel som za všetkých z Lásky Na Kríži. Zaplatil som Výkupné, Najvyššiu Cenu S Mojou Krvou. Nie je to Moja Vôľa, aby ktokoľvek Zahynul, ale aby sa všetci Kajali, preto aby mali Nádej na Večný Život na Konci.

Ja Som Spravodlivý a Moje deti sú takisto Spravodlivé a Spravodlivosť Vedie k Večnému Životu a nespravodlivosť k Večnému Zatrateniu. Nebuďte oklamaní, pretože nespravodliví Nezdedia Moje Večné Kráľovstvo. Buďte Spravodliví, pretože Ja Som Spravodlivý. Som jediný Spravodlivý Sudca a Súdim Vždy Čestne a Správne. Som Ten, ktorý Rozhodne o vašom Osude na Konci a Koniec to oznámi. Dôverujte Mi. Som vaša jediná Nádej na Večný Život na Konci. Žite váš Život Potešiteľne Mne a Hodný Mňa a Môjho Večného Kráľovstva. Prinášajte Ovocie Hodné Pokánia.

Strom je Poznať podľa jeho ovocia. Dobrý strom Nemôže prinášať zlé ovocie a zlý strom Nemôže prinášať dobré ovocie. Takto rozpoznáte Dobrý strom od zlého a je to zrejmé a bude to ešte zrejmejšie v týchto posledných dňoch, lebo dni sú zlé.

Stane sa to ešte zrejmejšie a vy budete rozpoznávať a poznať tých, ktorí nazývajú zlé dobrým a Dobré zlým a ktorí pokladajú tmu za Svetlo a Svetlo za tmu. Oni si volia milovať tmu viac než Svetlo, pretože ich skutky sú zlé a Nie Dobré. Beda im, ak neučinia Pokánie a neOdvrátia sa od všetkých svojich skazených ciest, zahynú. Za bytie neposlušnými sú následky a je zrejmé to, ktorí sú neposlušní a každá neposlušnosť bude potrestaná. Ja nikoho Neuprednostňujem ani Nediskriminujem. Nebuďte oklamaní. Buďte v Bázni a Úcte ku Mne preto, kto Som a preto, čo Dokážem Urobiť.

Bude to teraz ešte zrejmejšie, kto sú Moje deti Svetla a kto sú satanove deti tmy. Bude to zrejmé, ktorí Napodobňujú Mňa i tí, ktorí napodobňujú satana, tí ktorí sú Rozumní i tí ktorí sú pochabí. Tí, ktorí očami vidia budú vidieť a ktorí ušami počujú budú počuť a získajú porozumenie. Mnohí hynú, pretože im chýba Poznanie Pravdy.

https://www.youtube.com/watch?v=WwUz5zqRPGc


sobota 12. júna 2021

Masy stále Rýchlo Zaspávajú, sú Oklamané a vo Tme

Masy stále Rýchlo Zaspávajú, sú Oklamané a vo Tme - 12. júna 2021 - Ježišove slová k nám

Masy stále rýchlo zaspávajú, sú oklamané vo tme. Preto Mi musíte Naslúchať, Poslúchať Ma a Nasledovať Ma a Nenasledovať masy. Oni majú slepých vodcov, predstierajúcich byť to, kto Nie sú a oni všetci zahynú, ak sa neprebudia zo svojho klamu. Jedine Pravda Oslobodzuje, Nie lži.

satan, otec všetkých lží, vyskúša spraviť svoje maximum, aby udržal masy spiace, oklamané a vo tme. vie, že jeho čas sa rýchlo kráti. jeho hlavný plán je zničiť toľkých, koľkých je len možné.

Preto stále Volám hriešnikov k Pokániu z Lásky a pretože Som Starostlivý. Nie je to Moja Vôľa, aby ktokoľvek Zahynul, ale aby sa všetci Kajali, aby tak mali Nádej na Večný Život na Konci. Nenachádzam Žiadne Potešenie v smrti hriešnika. Všimnite si to, prebuďte sa a buďte Uzmierení v Pokoji So Mnou, skôr ako na to môže byť už príliš neskoro. satan nechce, aby ste sa prebudili. chce aby ste zostali oklamaní a vo tme. Rozpoznajte vášho nepriateľa a jeho plán. je to klamár, zlodej a vrah od začiatku. Nie je v ňom Žiadna Pravda, iba lži. Nenávidí Pravdu.

Ja Som Prišiel, aby ste mohli mať Život a to Život v Hojnosti. Som váš Vykupiteľ. Zaplatil som Výkupné, Najvyššiu Cenu S Mojou Krvou Na Kríži z Lásky. Kajajte sa a Hľadajte Život, Nie smrť. Mzda hriechu je smrť. Duša ktorá hreší zomrie. Nebude Žiadna Milosť bez pravého ľútostiplného Pokánia. Kajajte sa a budete Žiť, pretože tí, ktorí Odmietajú, ponesú si následky. Nečakajte. Čas Milosti taktiež Príde ku Koncu pre mnohých, dokonca v dnešný deň. Nepohŕdajte Mojou Milujúcou Vľúdnosťou, Milosťou a Dobrotivosťou, ale Prijmite Ma za svojho Záchrancu, Ja Som Jediný Mesiáš sveta. Som Jediná Cesta, Pravda a Život a okrem Mňa Nie je žiadny iný a ani Nikdy Nebude. Nebuďte Oklamaní. Nepohŕdajte Mojou Láskou k vám. Ste Milovaní a satan, váš protivník, Nechce, aby ste to Vedeli. Hľadajte Pravdu a Nájdete Pravdu a budete mať Nádej na Večný Život na Konci. Buďte Rozumní a Nie pochabí, pretože masy stále Rýchlo Zaspávajú, sú Oklamané a vo Tme. Nebuďte jedni z nich. Buďte Prebudení a Zostávajte Prebudení, pretože Koniec to oznámi, ale vtedy bude už navždy príliš neskoro.

https://www.youtube.com/watch?v=gAF7W2Ybbec


Ovce budú rozohnané

Ovce budú rozohnané - 23. 6. 2019 Minulú noc mi Pán ukázal vodcov mnohých cirkví, spolčených pre svoj vlastný blahobyt a udržanie sa. Poto...